ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัด: การเปิดเผยข้อมูล


EB1 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    /  มีการดำเนินการ


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน โดยมีหลักฐาน ดังนี้

 • รายงานข้อมูลบนเว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเลขาธิการวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 และตารางแสดงข้อมูลในเว็บไซต์ (แผนผังบนเว็บไซต์)   
 • บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความเห็นชอบรูปแบบหน้าจอแสดงผลและการประกาศนโยบายในเว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเลขาธิการวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560

       นอกจากนั้น สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ยังมีการดำเนินการด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยมีหลักฐาน ดังนี้

 • คำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ 86/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 • บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรียน ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และเลขาธิการวุฒิสภา
 • เล่มรายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2560) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                                                                    

       ไม่มีการดำเนินการ


เนื่องจาก

                                                                                                                                                                        

           เอกสาร/หลักฐาน คือ


1.

                                                                                                                                                                                          

2.

                                                                                                                                                                                          

EB1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

     /  มีการดำเนินการ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

  1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน ดังนี้

 • โครงสร้างของสำนักงาน
 • บทบาทอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน                                 
 • แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการและผู้บริหาร

URL : http://web.senate.go.th/w3c/senate/pictures/sec/22/Nut2561.pdf

2. นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ

URL : http://web.senate.go.th/w3c/senate/sec.php?url=view&sec_id=22&
content_id=2363
   

3. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 และการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

URL : http://web.senate.go.th/w3c/senate/sec.php?url=view&sec_id=22&
content_id=2363
   

 

4. คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2561

URL : http://web.senate.go.th/w3c/senate/sec.php?url=view&sec_id=22&
content_id=2363
   

5. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

URL : http://web.senate.go.th/postweb/search.php

6. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานการคลังและงบประมาณ

URL : http://web.senate.go.th/w3c/senate/sec.php?url=view&sec_id=6&
content_id=1749

7. แนวทางการตรวจทานร่างพระราชบัญญัติ หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

URL :  http://web.senate.go.th/w3c/senate/pictures/sec/16/%E0%B9%
81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A11_2.pdf

8. มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักการประชุม
URL : http://web.senate.go.th/w3c/senate/pictures/sec/13/%E0%B8%84%
E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B8%AA .%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%202559.pdf

9. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ (เฉพาะหน่วยงาน
ที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรือ อนุญาต)

URL : http://web.senate.go.th/standard_senate_service.pdf
¨ ไม่มีการดำเนินการ


เนื่องจาก

                                                                                                                                                       

เอกสาร/หลักฐาน คือ


1.

                                                                                                                                                                                          

2.