ตัวชี้วัด: การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงาน

  /   มีการดำเนินการ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยระบุไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี พ.ศ. 261-2562 ในความเสี่ยงที่ 2 ด้านการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน และการบริหารจัดการเบี้ยประชุม โดยมีหลักฐาน ดังนี้

  1. บันทึกข้อความเรียนเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 -2562
  2. (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2562

¨ ไม่มีการดำเนินการ


เนื่องจาก

                                                                                     

          
เอกสาร/หลักฐาน คือ


1.

                                                                                               

2.

                                                                                               

 

EB10 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงาน

  /   มีการดำเนินการ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการกำหนดมาตรการ กลไก และระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2562
ความเสี่ยงด้านการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า 35 และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งปรากฏในหลักฐาน ดังนี้

  1. (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2562
  2. ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกเปิดซอง
  3. ตารางตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน (Check List) ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน โครงการซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตรา
    1 : 1 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. รายงานสรุปผลการพิจารณา (ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น)

¨ ไม่มีการดำเนินการ


เนื่องจาก

                                                                                     

           เอกสาร/หลักฐาน คือ


1.

                                                                                               

2.