ตัวชี้วัด: แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต


EB11 (1) หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

/  มีการดำเนินการ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีหลักฐาน คือ

  1. บันทึกข้อความเสนอเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้ความเห็นชอบ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
    เพื่อเผยแพร่ให้ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการ
  2. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ที่ผ่านการเห็นชอบจากเลขาธิการวุฒิสภา)

¨ ไม่มีการดำเนินการ


เนื่องจาก

                                                                                     

           เอกสาร/หลักฐาน คือ


1.

                                                                                               

2.

                                                                                               

 

EB11 (2) หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หรือแผนที่เกี่ยวข้อง

/  มีการดำเนินการ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีแนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยกำหนดให้มีการติดตามในรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน ตามแบบฟอร์มที่แนบ โดยมีหลักฐาน คือ

  1. บันทึกการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครั้งที่ 3/2561
  2. แบบฟอร์มการรายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

¨ ไม่มีการดำเนินการ


เนื่องจาก

                                                                                     

           เอกสาร/หลักฐาน คือ


1.

                                                                                               

2.