ตัวชี้วัด: มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ


EB12 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

/ มีการดำเนินการ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการกำหนดมาตรการ กลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐาน ดังนี้

1. การปฏิบัติตามคู่มือหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ “ด้านการประชุม (ปรับปรุงครั้งที่ 1) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 • คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ “ด้านการประชุม (ปรับปรุงครั้งที่ 1) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • ตารางการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะกรรมาธิการ
 • การตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำรายงานของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (Check List) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561)
 • รายชื่อรายงานของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติ
  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในกรณีผิดพลาดอันไม่ได้เกิดจากส่วนราชการ (ตัวชี้วัดที่ 1.1.2.1) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ของสำนักกรรมาธิการ 1 2 และ 3 รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561)
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ครั้งที่ 18/2561 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 6 เป็นผู้รับผิดชอบ
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ           ในการประชุม ครั้งที่ 20/2561 วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 ของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบ
 • การชี้แจงเหตุผลประกอบการจัดทำรายงานของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ/
  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในกรณีผิดพลาดอันเกิดจากส่วนราชการ/ไม่ใช่ส่วนราชการ (ตัวชี้วัด 1.1.2.1) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ของสำนักกรรมาธิการ 1 2 และ 3 รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

2. มีการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการประชุม มีหลักฐาน คือ

 • คู่มือการปฏิบัติงานสำนักการประชุม พ.ศ. 2559
 • ใบควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการประชุม สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการประชุม
 • รายชื่อ เจ้าหน้าที่ผู้จดบันทึก ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการประชุมในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 30/2561 วันศุกร์ที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

¨ ไม่มีการดำเนินการ


เนื่องจาก

                                                                                     

           เอกสาร/หลักฐาน คือ


1.

                                                                                               

2.

                                                                                               

 

EB12 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน
ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)

/  มีการดำเนินการ

1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ดังนี้

 • ประเภทงานบริการ
 • ขั้นตอน
 • ระยะเวลาที่ใช้

2. แผนผังกระบวนการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

¨ ไม่มีการดำเนินการ


เนื่องจาก

                                                                                     

           เอกสาร/หลักฐาน คือ


1.

                                                                                               

2.