ตัวชี้วัด: การมีส่วนร่วม


EB2 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

    /  มีการดำเนินการ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการกำหนดมาตรการ กลไกในการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” และโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร)
โดยมีหลักฐาน ดังนี้

 • คำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง มอบหมายงานและมอบอำนาจให้ที่ปรึกษา
  และรองเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติราชการ
 • หนังสือเห็นชอบจาก นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมืองการปกครอง
  และการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการวุฒิสภาให้กำกับดูแล
  สำนักประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการกำหนดมาตรการการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 • แผนผังและกระบวนการการกำหนดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”
 • แผนผังและกระบวนการการกำหนดโครงการ “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร)”

นอกจากนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภายังได้เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โดยทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
โดยมีหลักฐาน คือ

 • คำสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ 34/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

¨ ไม่มีการดำเนินการ


เนื่องจาก

                                                                                                                                                                          

           เอกสาร/หลักฐาน คือ


1.

                                                                                                                                                                             

2.

                                                                                                                                                                             

EB2 (2) หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

  /  มีการดำเนินการ

 • สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามา
  มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ดังนี้
 •  โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้าง
  ผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” โดยมีหลักฐาน คือ
 • บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ซึ่งเลขาธิการวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ
 • รายงานแผนการจัดโครงการของกลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • รายละเอียดของโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”
 • แผนดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • หัวข้อวิชาในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรียนเลขาธิการวุฒิสภา
 • ภาพและข้อมูลผู้ผ่านการอบรม ลงในโฮมเพจผู้นำนักประชาธิปไตย
 • สรุปผลการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ 3/2561 ระหว่างวันที่
  25 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
 • รายงานการประเมินผล โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ 3/2561 ระหว่างวันที่
  25 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
 •  โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และบทบาทอำนาจหน้าที่ของ
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) โดยมีหลักฐาน คือ
 • บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณในการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สภาจำลองสัญจร)
  ซึ่งเลขาธิการวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ
 • แผนการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • รายละเอียดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และบทบาท
  อำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร)
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมือง
  การปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา
  (สภาจำลองสัญจร)
 • กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
  และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร)
  ครั้งที่ 24/2560 วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560
 • กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
  และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร)
  ครั้งที่ 28/2560 วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560
 • แบบสอบถามโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร)
  ครั้งที่ 20/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
 • กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
  และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร)
  วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560
 • สรุปผลภาพรวมการดำเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง  และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ครั้งที่ 7/2561 วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560
 • ประมวลภาพโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ครั้งที่ 7/2560 วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560
 • รายงานการประเมินผล โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
  และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร)
  ครั้งที่ 7/2560 วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560
 • สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีหลักฐานแสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
  ส่วนเสีย (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) มีส่วนร่วมในการดำเนินการ โดยมีหลักฐาน ดังนี้
 • บันทึกการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่ 4/2561 วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข 306 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2
 • บันทึกการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561 วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข 306 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

     ไม่มีการดำเนินการ


เนื่องจาก

                                                                                                                                              

    เอกสาร/หลักฐาน คือ


1.

                                                                                                                                                        

2.