ตัวชี้วัด: การจัดซื้อจัดจ้าง


EB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

  /  มีการดำเนินการ


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อเสนอแนะ
การพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายงานเรียนเลขาธิการวุฒิสภาทราบ โดยมีเอกสาร
หลักฐาน ดังนี้

     1. หนังสือรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เสนอเลขาธิการวุฒิสภา
     2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคุ้มค่าประสิทธิภาพกับผลการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
     3. มีการเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทาง URL : http://web.senate.go.th/w3c/senate/sec.php?url=
view&sec_id=22&content_id=3683

     ไม่มีการดำเนินการ


เนื่องจาก

                                                                                     

   เอกสาร/หลักฐาน คือ


1.

                                                                                               

2.

                                                                                               

EB3 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

  /  มีการดำเนินการ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการกำหนดมาตรการ กลไกเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีเอกสารหลักฐาน ดังนี้

  1. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านทาง URL : http://web.senate.go.th/w3c/senate/pictures/sec/22/A04072561.pdf
  workflow/web/main.jsp


  2. มีกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี URL : http://senate.go.th/w3c/senate/pictures/
  sec/22/pl61.pdf
 • รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

URL : http://senate.go.th/w3c/senate/sec.php?url=view&sec_id=22&
content_id=1668

URL : http://senate.go.th/w3c/senate/sec.php?url=view&sec_id=22&
content_id=1670

 • การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
  ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
 • ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกเปิดซอง
  ใบเสนอราคา ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซม
  เครื่องคอมพิวเตอร์ (ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน)
 • รายงานสรุปผลการพิจารณา (ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  กับผู้เสนอราคารายอื่น)                    

    ไม่มีการดำเนินการ


เนื่องจาก

                                                                                     

           เอกสาร/หลักฐาน คือ


1.

                                                                                               

2.

                                                                                               

EB3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

    /  มีการดำเนินการ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน ดังนี้

     1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561
URL : http://web.senate.go.th/w3c/senate/pictures/sec/22/pl61.pdf

     2. บันทึกภาพถ่ายหน้าจอ (Print screen) ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บนระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง URL : http://web.senate.go.th/w3c/senate/sec.php?url=view&sec_id=22&
content_id=1670

     3. ภาพถ่ายการปิดประกาศ ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ดำเนินการร่วมกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา)

      ไม่มีการดำเนินการ


เนื่องจาก

                                                                                     

           เอกสาร/หลักฐาน คือ


1.

                                                                                               

2.

                                                                                               

EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

  /   มีการดำเนินการ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดประกอบไปด้วย ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง ผ่านทาง

     ไม่มีการดำเนินการ


เนื่องจาก

                                                                                     

           เอกสาร/หลักฐาน คือ


1.

                                                                                               

2.