ตัวชี้วัด: การดำเนินงานตามภารกิจ


EB4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

  /  มีการดำเนินการ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีหลักฐาน ดังนี้

  1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการเผยแพร่ปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา URL : http://web.senate.to.th/w3c/senate/
  sec.php?url=view&sec_id=22&content_id=2363
  และ URL : http://web.senate.go.th/
  w3c/senate/secretariat.php?url=content&id=898

  2. บันทึกภาพถ่ายหน้าจอ (Print screen) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

  ไม่มีการดำเนินการ


  เนื่องจาก

                                                                                       

             เอกสาร/หลักฐาน คือ


  1.

                                                                                                 

  2.

                                                                                                 

 

EB4 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
(ที่ผ่านมา)

 /  มีการดำเนินการ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการเผยแพร่ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา
มี Link ที่สามารถสอบทานได้ ดังนี้

    1. URL : http://kpi.parliament.go.th/index_login2.php
    2. URL : http://web.senate.go.th/w3c/senate/secretariat.php?url=content&id=898

ไม่มีการดำเนินการ


เนื่องจาก

                                                                                     

           เอกสาร/หลักฐาน คือ


1.

                                                                                               

2.

                                                                                               

 

EB4 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

  /  มีการดำเนินการ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการเผยแพร่การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2561 ประกอบด้วย ความก้าวหน้าของโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ มี Link ที่สามารถสอบทานได้ ดังนี้

1. URL : http://web.senate.go.th/w3c/senate/secretariat.php?url=content&id=898
2. URL : http://172.16.0.40:8080/CollectPlan/home

¨ ไม่มีการดำเนินการ


เนื่องจาก

                                                                                     

           เอกสาร/หลักฐาน คือ


1.

                                                                                               

2.