ตัวชี้วัด: การปฏิบัติงานตามหน้าที่


EB5 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

   /  มีการดำเนินการ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีมาตรการกลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
และการดำเนินการเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต่ำ โดยมีหลักฐาน ดังนี้

1. คำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ 951/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2. กฎ ก.ร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
4. หนังสือคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามกฎ ก.ร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2555

  ไม่มีการดำเนินการ


เนื่องจาก

                                                                                     

          

เอกสาร/หลักฐาน คือ


1.

                                                                                               

2.