ตัวชี้วัด: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


EB6 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

  / มีการดำเนินการ


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของเลขาธิการวุฒิสภาทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีหลักฐาน ดังนี้

1. บันทึกภาพถ่ายหน้าจอ (Print screen) ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
URL : http://web.senate.go.th/w3c/senate/secretariat.php  
2. บันทึกภาพถ่ายหน้าจอ (Print screen) การเผยแพร่ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และผ่านระบบอินทราเน็ตของสำนักนโยบายและแผน และสำนักบริหารงานกลาง
3. เผยแพร่ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผ่านระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-office) จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 เมษายน 2561
4. เผยแพร่ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผ่านระบบ Application line ของกลุ่มไลน์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กลุ่มไลน์ผู้บริหาร กลุ่มไลน์ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานฯ และกลุ่มไลน์ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
5. คลิปยูทูปเผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา URL : https://www.youtube.com/watch?v=ij6NR0sw49w
6. ภาพการเผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ณ บริเวณทางเข้าอาคารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ
7. บันทึกภาพถ่ายหน้าจอ (Print screen) ยูทูปการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผ่านระบบเว็บไซต์ยืนยันบุคคล และระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-office)
8. เลขาธิการวุฒิสภาได้มอบใบแสดงเจตจำนงสุจริตของเลขาธิการวุฒิสภา ให้ข้าราชการทุกคนศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนเจตจำนงสุจริตดังกล่าว

¨ ไม่มีการดำเนินการ


เนื่องจาก

                                                                                     

          
เอกสาร/หลักฐาน คือ


1.

                                                                                               

2.