EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน
ของหน่วยงาน

/   มีการดำเนินการ

  1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการวางระบบกลไกในการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยเปิดช่องทางไว้บนระบบอินทราเน็ตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีหลักฐาน ดังนี้
 • ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน
  ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และคำชมเชยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2556
  URL : http://web.senate.go.th/w3c/senate/pictures/sec/104/104_annouce.pdf
 • ภาพ Print screen ช่องทาง กระบวนการการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ
  ข้อคิดเห็น กระบวนการจัดการคำชมเชย และการกำกับติดตาม URL : http://web.senate.go.th/w3c/senate/sec.php?url=home&sec_id=104
  2. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้ทุกสำนัก
  จัดให้มีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน ตามเกณฑ์ EB7 โดยมีหลักฐาน ดังนี้
 • คำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ 398/2560 เรื่อง มอบหมายงาน และมอบอำนาจให้ที่ปรึกษาและรองเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติราชการ URL : http://web.senate.go.th/w3c/senate/pictures/sec/2/1234567/mob_total_1.pdf
 • คำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ 1041/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ตารางสรุป สิ่งที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องดำเนินการตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (ITA) เพื่อตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบ Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • หลักฐานการแต่งตั้งผู้รับเรื่องร้องเรียนของสำนักต่างๆ ดังนี้

(1) กลุ่มตรวจสอบภายใน

 • คำสั่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ 4/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับเรื่องร้องเรียนของ
  กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของกลุ่มตรวจสอบภายใน
 • ขั้นตอนการปฏิบัติรับเรื่องร้องเรียนของกลุ่มตรวจสอบภายในแบบสำรวจ
  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดการเรื่องร้องเรียนของกลุ่มตรวจสอบภายใน
 • สำนักงานประธานวุฒิสภา
 • คำสั่งสำนักงานประธานวุฒิสภา ที่ 15/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับเรื่องร้องเรียนของ

(2) สำนักงานประธานวุฒิสภา

 • ขั้นตอนการปฏิบัติรับเรื่องราวร้องเรียนของสำนักงานประธานวุฒิสภา
 • รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานประธานวุฒิสภา
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(3)  สำนักประชาสัมพันธ์

 • คำสั่งสำนักประชาสัมพันธ์ ที่ 5/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับเรื่องร้องเรียน
  ของสำนักประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ขั้นตอนการปฏิบัติรับเรื่องราวร้องเรียนของสำนักประชาสัมพันธ์
 • แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ของสำนักประชาสัมพันธ์

(4)  สำนักบริหารงานกลาง

 • คำสั่งสำนักบริหารงานกลาง ที่ 15/2560 แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ              เรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ขั้นตอนการปฏิบัติในการลงทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียนของสำนักบริหารงานกลาง
 • การดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และคำชมเชยของสำนักบริหารงานกลาง
 • Print screen เว็บบอร์ดสนทนากับผู้บริหารเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากข้าราชการ
  ของสำนักงานฯ

(5)  สำนักการคลังและงบประมาณ

 • คำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ 1474/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
  เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 • คำสั่งสำนักการคลังและงบประมาณ ที่ 10/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับเรื่องร้องเรียนของสำนักการคลังและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ขั้นตอนการปฏิบัติรับเรื่องร้องเรียนของสำนักการคลังและงบประมาณ
 • แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
  สำนักการคลังและงบประมาณ
 • รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักการคลังและงบประมาณ (เดือนธันวาคม 2560 – เดือนพฤษภาคม 2561)
 • Print screen การเผยแพร่คำสั่งสำนักการคลังและงบประมาณ เรื่องแต่งตั้งผู้รับเรื่องร้องเรียนของสำนักการคลังและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

(6) สำนักการต่างประเทศ

 • คำสั่งสำนักการต่างประเทศ ที่ 9/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับเรื่องร้องเรียนของ
  สำนักการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ขั้นตอนการปฏิบัติรับเรื่องร้องเรียนของสำนักการต่างประเทศ
 • แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
  สำนักการต่างประเทศ
 • การรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(7)  สำนักวิชาการ

 • คำสั่งสำนักวิชาการ ที่ 11/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับเรื่องร้องเรียนของสำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • หลักเกณฑ์การร้องเรียนของสำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนของสำนักวิชาการ
 • แบบฟอร์มการร้องเรียนของสำนักวิชาการ
 • แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
  สำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน ของสำนักวิชาการ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

(8)  สำนักกรรมาธิการ 1

 • คำสั่งสำนักกรรมาธิการ 1 ที่ 20/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับเรื่องร้องเรียนของ
  สำนักกรรมาธิการ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • คำสั่งสำนักกรรมาธิการ 1 ที่ 21/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบ
  เรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ของสำนักกรรมาธิการ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ระเบียบของสำนักกรรมาธิการ 1 ว่าด้วยการรับและจัดการเรื่องร้องเรียนหรือ
  ร้องทุกข์ พ.ศ. 2560
 • แผนผังกระบวนการและขั้นตอนการรับและการจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ของสำนักกรรมาธิการ 1
 • แบบฟอร์มคำร้อง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสำนักกรรมาธิการ 1
 • ใบรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ของสำนักกรรมาธิการ 1
 • รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักกรรมาธิการ 1
 • คำสั่งสำนักกรรมาธิการ 1 ที่ 16/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของสำนักกรรมาธิการ 1
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(9)  สำนักกรรมาธิการ 2

 • คำสั่งสำนักกรรมาธิการ 2 ที่ 18/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับเรื่องร้องเรียนของ
  สำนักกรรมาธิการ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ขั้นตอนการปฏิบัติรับเรื่องร้องเรียนของสำนักกรรมาธิการ 2
 • ใบรับเรื่องร้องเรียนของสำนักกรรมาธิการ 2
 • แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
  สำนักกรรมาธิการ 2
 • รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุน
  การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(10) สำนักกฎหมาย

 • คำสั่งสำนักกฎหมายที่ 9/2560 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้รับเรื่องร้องเรียนของสำนักกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ขั้นตอนการปฏิบัติรับเรื่องร้องเรียนของสำนักกฎหมาย
 • แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนของสำนักกฎหมาย
 • แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักกฎหมาย
 • ระเบียบสำนักกฎหมายว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการให้การบริการของสำนักกฎหมาย พ.ศ. 2560
 • รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

(11) สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • คำสั่งสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ 7/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับเรื่องร้องเรียนของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุน
  การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(12) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • คำสั่งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ 18/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับเรื่องร้องเรียนของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ขั้นตอนการปฏิบัติรับเรื่องร้องเรียนของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2561
 • ใบรับเรื่องร้องเรียนของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  และการสื่อสาร

(13) สำนักการพิมพ์

 • คำสั่งสำนักการพิมพ์ ที่ 33/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับเรื่องร้องเรียนของ
  สำนักการพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ขั้นตอนการปฏิบัติ รับเรื่องร้องเรียนของสำนักการพิมพ์
 • แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
  สำนักการพิมพ์
 • รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของสำนักการพิมพ์

(14) สำนักกรรมาธิการ 3

 • คำสั่งสำนักกรรมาธิการ 3 ที่ 30/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับเรื่องร้องเรียนของ
  สำนักกรรมาธิการ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ขั้นตอนการรับและการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของสำนักกรรมาธิการ 3
 • ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักกรรมาธิการ 3
 • ใบรับคำร้องเรียนสำนักกรรมาธิการ 3
 • แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
  สำนักกรรมาธิการ 3
 • รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของสำนักกรรมาธิการ 3

(15) สำนักการประชุม

 • คำสั่งสำนักการประชุม ที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริม สนับสนุน
  การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักการประชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

 (16) สำนักกำกับและตรวจสอบ

 • คำสั่งสำนักกำกับและตรวจสอบ ที่ 12/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับเรื่องร้องเรียนของสำนักกำกับและตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ขั้นตอนการปฏิบัติ รับเรื่องร้องเรียนของสำนักกำกับและตรวจสอบ
 • แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
  สำนักกำกับและตรวจสอบ
 • ใบรับเรื่องร้องเรียนของสำนักกำกับและตรวจสอบ
 • รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(17) สำนักภาษาต่างประเทศ

 • คำสั่งสำนักภาษาต่างประเทศ ที่ 13/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับเรื่องร้องเรียนของสำนักภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักภาษาต่างประเทศ

(18) สำนักนโยบายและแผน

 • คำสั่งสำนักนโยบายและแผน ที่ 17/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับเรื่องร้องเรียนของสำนักนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ขั้นตอนการปฏิบัติ รับเรื่องร้องเรียนของสำนักนโยบายและแผน
 • แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ของสำนักนโยบายและแผน ประจำปี พ.ศ. 2561
 • รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของสำนักนโยบายและแผน

(19) สำนักรายงานการประชุมและชวเลข

 • คำสั่งสำนักรายงานการประชุมและชวเลข ที่ 22/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับเรื่องร้องเรียนของสำนักรายงานการประชุมและชวเลข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ขั้นตอนการปฏิบัติ รับเรื่องร้องเรียนของสำนักรายงานการประชุมและชวเลข
 • ใบรับเรื่องร้องเรียนของสำนักรายงานการประชุมและชวเลข
 • แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ของสำนักรายงานการประชุมและชวเลข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • การประกาศมาตรฐาน/ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการประชาชนภายในสำนักรายงานการประชุมและชวเลข ชั้น 11 และ ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ
 • รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของสำนักรายงานการประชุมและชวเลข

¨ ไม่มีการดำเนินการ


เนื่องจาก

                                                                                     

           เอกสาร/หลักฐาน คือ


1.

                                                                                               

2.