ตัวชี้วัด: การรับสินบน


EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

  /   มีการดำเนินการ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการกำหนดมาตรการ กลไกในการป้องกันการรับสินบน โดยมีหลักฐาน ดังนี้

  1. บันทึกข้อความ เรื่อง การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกัน
    การรับสินบน เรียนเลขาธิการวุฒิสภา
  2. ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  3. ประกาศเผยแพร่นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  • ผ่านระบบ Internet ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกได้รับทราบ URL : http://web.senate.go.th/w3c/senate/pdf/Binder1.pdf
  • ผ่านระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-office) ซึ่งเป็นระบบอินทราเน็ต ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรภายในสำนักงานฯ ได้รับทราบและถือปฏิบัติ

4. ภาพประกาศเผยแพร่ ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง นโยบายต่อต้าน
การให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ บริเวณทางเข้าอาคารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ

¨ ไม่มีการดำเนินการ


เนื่องจาก

                                                                                     

           เอกสาร/หลักฐาน คือ


1.

                                                                                               

2.