ตัวชี้วัด: การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต


EB9 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

 /   มีการดำเนินการ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการดำเนินการผ่านโครงการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ดังนี้

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส มีหลักฐาน คือ

 • บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส”
 • รายละเอียด โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส”
 • ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส สำหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ที่จะครบประเมินเลื่อนระดับเป็นชำนาญการพิเศษ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
 • รายงานผลการดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส”
  เรียนเลขาธิการวุฒิสภา

2. โครงการสนับสนุนความโปร่งใสป้องกันการทุจริตมุ่งชีวิตพอเพียง มีหลักฐาน คือ

 • บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติการจัดโครงการสนับสนุนความโปร่งใสป้องกันภัยทุจริต
  มุ่งชีวิตพอเพียง
 • กำหนดการสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการสนับสนุนความโปร่งใสป้องกันภัยทุจริต
  มุ่งชีวิตพอเพียง
 • รายละเอียดโครงการสนับสนุนความโปร่งใสป้องกันภัยทุจริตมุ่งชีวิตพอเพียง
 • บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดโครงการสนับสนุนความโปร่งใสป้องกันภัยทุจริต มุ่งชีวิตพอเพียง เรียนเลขาธิการวุฒิสภา
 • รายงานสรุปผลการจัดโครงการสนับสนุนความโปร่งใสป้องกันภัยทุจริต มุ่งชีวิตพอเพียง

3. โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหลักฐาน คือ

 • บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรียนเลขาธิการวุฒิสภา
 • กำหนดการ “โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปรามปรามการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ
  (7 รุ่น) วันที่ 18-20 และ วันที่ 23-26 เมษายน 2561
 • รายงานสรุปผลการจัดโครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

4. โครงการพัฒนาเครือข่ายและขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 4.0 มีหลักฐาน คือ

 • บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายและขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 4.0 (Strong è Stronger è Strongest : พันธสัญญา
  พัฒนาองค์กรใสสะอาด) เรียนเลขาธิการวุฒิสภา
 • รายละเอียดและกำหนดการ โครงการพัฒนาเครือข่ายและขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภายุค 4.0 (Strong è Stronger è Strongest : พันธสัญญาพัฒนาองค์กรใสสะอาด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาเครือข่ายและขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภายุค 4.0

¨ ไม่มีการดำเนินการ


เนื่องจาก

                                                                                     

           เอกสาร/หลักฐาน คือ


1.

                                                                                               

2.