ประเภทของรายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (โครงการเฉพาะ) 
 ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Awareness)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การใช้งานโปรแกรมการสร้างสื่อดิจิทัล และการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลใน Cloud Storage
 Infographicบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตฯบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ Acer และเครื่องสแกนเนอร์ HPบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ทดสอบการใช้งานแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (รุ่นที่ 2)
 ทดสอบการใช้งานระบบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์
 การป้องกันและกำจัดโปรแกรมไม่พึงประสงค์
 การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการลดใช้กระดาษ
  การใช้งาน Windows7 Microsoft Office2007บทคัดย่อ
 Android Application Development
 การจัดทำวีดิทัศน์สัมมนา/เสวนา และศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ
 การจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการลดใช้กระดาษบทคัดย่อ
 การผลิตสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
 การพัฒนาเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ Web Design and Development (Flash for Web)
 การสร้างระบบงานเบื้องต้นแบบ Web Application ด้วยโปรแกรม Dreamweaver และ MySQL
 การสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ ด้วย Microsoft Publisherบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การสร้างเครือข่ายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับเลขานุการยุคใหม่ (Smart Secretary)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop สำหรับการตกแต่งภาพ
 การใช้งานโปรแกรม Flash สำหรับสร้างภาพเคลื่อนไหวบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Access สำหรับการจัดการฐานข้อมูลด้วยตนเองบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การใช้งานโปรแกรม MS Publisher 2010 สำหรับสร้างสื่อสิ่งพิมพ์อย่างง่าย
 การใช้งานโปรแกรม PageMaker สำหรับออกแบบสิ่งพิมพ์
 การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานคำนวณ
 การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานด้านเลขานุการบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานด้านเลขานุการยุคใหม่ #2บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 การใช้ระบบควบคุมห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากรสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบทคัดย่อ
 การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Word และ MS Excel สำหรับงานด้านเอกสารบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver สำหรับพัฒนาเว็บเพจของหน่วยงาน
 การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator สำหรับกราฟิกบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การใช้โปรแกรม Illustrator สำหรับกราฟิก (2554)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับสร้างงานนำเสนอบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานทางสถิติเบื้องต้นบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานทางสถิติเบื้องต้น (2557)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การใช้โปรแกรมติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสมาชิกวุฒิสภาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ระบบงานคอมพิวเตอร์ของสำนักงานฯ 
 learning 1
 การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสำนักงานบทคัดย่อ
 การจัดทำเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การจัดทำเว็บไซต์วุฒิสภาให้ทุกคนเข้าถึงได้
 การนำเข้าข้อมูลเว็บไซต์คณะกรรมาธิการวุฒิสภา
 การนำเข้าข้อมูลเว็บไซต์คณะกรรมาธิการสามัญวุฒิสภา
 การนำเข้าข้อมูลเว็บไซต์วุฒิสภา การนำเข้าข้อมูลในระบบอินทราเน็ตบทคัดย่อ
 การนำเข้าข้อมูลเว็บไซต์วุฒิสภา การนำเข้าข้อมูลในระบบอินทราเน็ตบทคัดย่อ
 การประยุกต์ใช้ VPN กับงานระบบสำนักงานอัตโนมัติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 การสืบค้นฐานข้อมูลอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 การเตรียม Super User เพื่อรองรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 การใช้งาน Cloud Storage ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 การใช้งานระบบการประชุมและเบี้ยประชุม
 การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 การใช้งานระบบทรัพยากรบุคคล
 การใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
 การใช้งานระบบสารสนเทศกระทู้ถาม(สำหรับข้าราชการสำนักการประชุม)
 การใช้งานระบบสารสนเทศญัตติ (สำหรับข้าราชการสำนักการประชุม)
 การใช้งานระบบสารสนเทศถอดถอน
 การใช้งานระบบสารสนเทศนิติบัญญัติ (สำหรับข้าราชการสำนักการประชุม)
 การใช้งานระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศสรรหาแต่งตั้ง
 การใช้งานระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์
 การใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติสำหรับข้าราชการใหม่
 การใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติสำหรับข้าราชการใหม่ (2558)
 การใช้งานระบบสำรวจความต้องการสิ่งพิมพ์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 การใช้งานระบบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาบทคัดย่อ
 การใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนระบบงานกรรมาธิการ
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล ASEAN สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 ระบบประมวลผลการลงมติ
 การใช้งาน vCloud ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 การใช้งานระบบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (2561)บทคัดย่อ
 การใช้งานระบบการประชุมและเบี้ยประชุม (2561)

พัฒนาสมรรถนะหลัก 
 การบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management)

ความรู้ในวงงานวุฒิสภา 
 ความรู้เกี่ยวกับวุฒิสภาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

โครงการเฉพาะ 
 ความรู้ทั่วไปสำหรับนักศึกษาฝึกงาน