ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
(ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ศึกษาแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ การป้องกัน แก้ไข โปรแกรมประสงค์ร้าย การใช้งานระบบควบคุมการเข้าถึง ฯลฯ โดยเมื่อศึกษาครบทุกหัวข้อ และผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้เรียนจะได้รับวุฒิบัตร "ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา"

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้