การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตฯ
(Computer and Internet)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานสมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการ ผู้ปฏิบัติงานในวงงานวุฒิสภา      ข้าราชการ  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจัดเจ้าหน้าที่มาคอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาด้าน IT ทุกวันเวลาราชการ ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ชั้น 3  อาคารรัฐสภา 2 (IT Clinic)  

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้