การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานทางสถิติเบื้องต้น
(Statistic)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

เรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานทางสถิติเบื้องต้น ได้แก่ Microsoft Excel, SPSS

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้