การใช้ระบบควบคุมห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากรสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(electronic)

เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนัก ICT ที่ไปควบคุม กำกับ ดูแล ระบบและอุปกรณ์ห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 301 และ 1503 สามารถควบคุม พร้อมแก้ปัญหาให้การประชุมประสบผลสำเร็จ