การใช้งานระบบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(e-Questionnaire)

ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง