การนำเข้าข้อมูลเว็บไซต์วุฒิสภา การนำเข้าข้อมูลในระบบอินทราเน็ต
(Internet_IntranetW3C (ครั้งที่ 2))

เป็นหลักสูตรสำหรับการนำเข้าข้อมูลเว็บไซต์วุฒิสภา และการนำเข้าข้อมูลในระบบอินทราเน็ตสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามมาตรฐาน W3C