การใช้โปรแกรมติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต
(Internet Communication)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

การใช้โปรแกรมการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต เป็นหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯของสำนักงานฯ ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้ การใช้โปรแกรมในการติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล การใช้งานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ฯลฯ

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้