การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสำนักงาน
(MICT)

การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสำนักงาน เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และวงงานนิติบัญญัติ