คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip หน้าหลักSkip กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะเริ่ม
Skip เว็บไซต์แนะนำSkip รายวิชาทั้งหมด
 • info

  การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานทางสถิติเบื้องต้น

  การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสำนักงาน

  Super User

  การจัดทำวีดิทัศน์สัมมนา/เสวนา และศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ

  การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานด้านเลขานุการ

  การนำเข้าข้อมูลบนเว็บไซต์วุฒิสภาฯ

  ความรู้เกี่ยวกับวุฒิสภา

  การผลิตสื่อบทเรียน

  การสร้างเครือข่าย Information Security

  การใช้คอมพิวเตอร์

  HR - สำนักบริหารงานกลาง

  Illustrator

  MS Publisher

  การใช้ Photoshop

ข่าวและประกาศ

ไกรฤกษ์ ต่วนภูษา
เตรียมพบกับหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รุ่นที่ 2
โดย ไกรฤกษ์ ต่วนภูษา - ศุกร์, 20 พฤษภาคม 2011, 10:13AM
 
เป็นหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยศึกษาด้วยระบบอีเลิร์นนิง ซึ่งไม่มีข้อจำกัดในด้านเวลา และสถานที่

ผู้ผ่านการศึกษาหลักสูตรนี้จะได้รับวุฒิบัตร จากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบันทึกเป็นประวัติการฝึกอบรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ 0 2831 9270-1
ไกรฤกษ์ ต่วนภูษา
การเรียนรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
โดย ไกรฤกษ์ ต่วนภูษา - เสาร์, 7 สิงหาคม 2010, 01:02AM
 

เปิดหลักสูตรแรก กับการเรียน e-Learning จบแล้วได้วุฒิบัตร

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ รูปแบบอีเลิร์นนิง ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกที่เป็นอีเลิร์นนิงเต็มรูปแบบ

หลักสูตรดังกล่าว จะเปิดอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2553 โดยใช้ระยะเวลาศึกษา 8 สัปดาห์ ประกอบด้วย 7 หัวข้อ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน ได้แก่

 • แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
 • โปรแกรมประสงค์ร้าย การป้องกัน และการแก้ไข
 • การใช้งานระบบป้องกันไวรัส
 • การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย (Network Access Control: NAC)
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ในเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์แห่งนี้

ผู้ผ่านการศึกษาหลักสูตรนี้จะได้รับวุฒิบัตร จากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบันทึกเป็นประวัติการฝึกอบรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ 0 2831 9270-1

mascot

ไกรฤกษ์ ต่วนภูษา
ขอเชิญบุคลากรเรียนรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดย ไกรฤกษ์ ต่วนภูษา - พฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2010, 03:38PM
 

ตามที่เลขาธิการวุฒิสภา ได้เห็นชอบให้เผยแพร่เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2553 นั้น

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ได้ประสานกับสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดทำหลักสูตรอีเลิร์นนิงเพิ่มเติม สำหรับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่สนใจ หลักสูตรต่าง ๆ ที่มีไว้บริการในขณะนี้สามารถติดต่อขอรับบัญชีผู้ใช้ และวิธีการเข้าระบบได้ที่ กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2831 9270-1


ประเภทของรายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (โครงการเฉพาะ) 
 ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Awareness)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การใช้งานโปรแกรมการสร้างสื่อดิจิทัล และการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลใน Cloud Storage
 Infographicบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตฯบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ Acer และเครื่องสแกนเนอร์ HPบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ทดสอบการใช้งานแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (รุ่นที่ 2)
 ทดสอบการใช้งานระบบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์
 การป้องกันและกำจัดโปรแกรมไม่พึงประสงค์
 การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการลดใช้กระดาษ
  การใช้งาน Windows7 Microsoft Office2007บทคัดย่อ
 Android Application Development
 การจัดทำวีดิทัศน์สัมมนา/เสวนา และศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ
 การจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการลดใช้กระดาษบทคัดย่อ
 การผลิตสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
 การพัฒนาเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ Web Design and Development (Flash for Web)
 การสร้างระบบงานเบื้องต้นแบบ Web Application ด้วยโปรแกรม Dreamweaver และ MySQL
 การสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ ด้วย Microsoft Publisherบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การสร้างเครือข่ายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับเลขานุการยุคใหม่ (Smart Secretary)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop สำหรับการตกแต่งภาพ
 การใช้งานโปรแกรม Flash สำหรับสร้างภาพเคลื่อนไหวบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Access สำหรับการจัดการฐานข้อมูลด้วยตนเองบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การใช้งานโปรแกรม MS Publisher 2010 สำหรับสร้างสื่อสิ่งพิมพ์อย่างง่าย
 การใช้งานโปรแกรม PageMaker สำหรับออกแบบสิ่งพิมพ์
 การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานคำนวณ
 การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานด้านเลขานุการบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานด้านเลขานุการยุคใหม่ #2บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 การใช้ระบบควบคุมห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากรสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบทคัดย่อ
 การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Word และ MS Excel สำหรับงานด้านเอกสารบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver สำหรับพัฒนาเว็บเพจของหน่วยงาน
 การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator สำหรับกราฟิกบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การใช้โปรแกรม Illustrator สำหรับกราฟิก (2554)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับสร้างงานนำเสนอบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานทางสถิติเบื้องต้นบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานทางสถิติเบื้องต้น (2557)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การใช้โปรแกรมติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสมาชิกวุฒิสภาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ระบบงานคอมพิวเตอร์ของสำนักงานฯ 
 learning 1
 การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสำนักงานบทคัดย่อ
 การจัดทำเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การจัดทำเว็บไซต์วุฒิสภาให้ทุกคนเข้าถึงได้
 การนำเข้าข้อมูลเว็บไซต์คณะกรรมาธิการวุฒิสภา
 การนำเข้าข้อมูลเว็บไซต์คณะกรรมาธิการสามัญวุฒิสภา
 การนำเข้าข้อมูลเว็บไซต์วุฒิสภา การนำเข้าข้อมูลในระบบอินทราเน็ตบทคัดย่อ
 การนำเข้าข้อมูลเว็บไซต์วุฒิสภา การนำเข้าข้อมูลในระบบอินทราเน็ตบทคัดย่อ
 การประยุกต์ใช้ VPN กับงานระบบสำนักงานอัตโนมัติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 การสืบค้นฐานข้อมูลอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 การเตรียม Super User เพื่อรองรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 การใช้งาน Cloud Storage ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 การใช้งานระบบการประชุมและเบี้ยประชุม
 การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 การใช้งานระบบทรัพยากรบุคคล
 การใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
 การใช้งานระบบสารสนเทศกระทู้ถาม(สำหรับข้าราชการสำนักการประชุม)
 การใช้งานระบบสารสนเทศญัตติ (สำหรับข้าราชการสำนักการประชุม)
 การใช้งานระบบสารสนเทศถอดถอน
 การใช้งานระบบสารสนเทศนิติบัญญัติ (สำหรับข้าราชการสำนักการประชุม)
 การใช้งานระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศสรรหาแต่งตั้ง
 การใช้งานระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์
 การใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติสำหรับข้าราชการใหม่
 การใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติสำหรับข้าราชการใหม่ (2558)
 การใช้งานระบบสำรวจความต้องการสิ่งพิมพ์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 การใช้งานระบบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาบทคัดย่อ
 การใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนระบบงานกรรมาธิการ
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล ASEAN สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 ระบบประมวลผลการลงมติ
 การใช้งาน vCloud ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 การใช้งานระบบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (2561)บทคัดย่อ
 การใช้งานระบบการประชุมและเบี้ยประชุม (2561)

พัฒนาสมรรถนะหลัก 
 การบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management)

ความรู้ในวงงานวุฒิสภา 
 ความรู้เกี่ยวกับวุฒิสภาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

โครงการเฉพาะ 
 ความรู้ทั่วไปสำหรับนักศึกษาฝึกงาน

Skip เข้าสู่ระบบSkip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 วันนี้ พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี
Skip จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนผู้เข้าชม

129988