ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:689014
ทั้งหมด:689160
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ
1. เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำฝ่ายค้าน
    ในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

2. ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
3. การตั้งผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
4. การตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา
5. การตั้งผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา
6. ที่ปรึกษา นักวิชาการ หรือเลขานุการในคณะทำงานทางการเมือง
7. ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ
8. อนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะ
9. เบี้ยประชุม
   
9.1 กรรมาธิการวุฒิสภา
    9.2 กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร
    9.3 กรรมาธิการรัฐสภา
    9.4 กรรมาธิการร่วมกันของสภาทั้งสอง
    9.5 อนุกรรมาธิการวุฒิสภา
    9.6 อนุกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร
    9.7 อนุกรรมาธิการรัฐสภา
    9.8 อนุกรรมาธิการร่วมกันของสภาทั้งสอง และผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมาธิการซึ่งทำหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมายของวุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร
    และรัฐสภา

10. เบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ
11. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
12. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ
13. ระเบียบปฏิบัติภายในบริเวณรัฐสภา
14. กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
     14.1 การจ่ายเงินทุนเลี้ยงชีพ
     14.2 การจ่ายเงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล
     14.3 การจ่ายเงินช่วยเหลือในกรณีผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาทุพพลภาพ
     14.4 การจ่ายเงินช่วยเหลือในกรณีถึงแก่กรรม
     14.5 การจ่ายเงินช่วยเหลือในกรณีการให้การศึกษาบุตร 
15. สวัสดิการรักษาพยาบาลในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งของสมาชิกรัฐสภา
16. การใช้บุคคลเป็นประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว
17. การเป็นสมาชิกในองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศของรัฐสภาไทย
    
17.1 สหภาพรัฐสภา Inter - Parliamentary Union (IPU)
     17.2 สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก  (Asian - Pacific Parliamentarians' Union)
     17.3 สมัชชารัฐสภาอาเซียน  (ASEAN Inter - Parliamentary Assembly : AIPA)
18. การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

   ==>> DOWNLOAD <<==              

                       
      ** ข้อมูล  ณ  กุมภาพันธ์ 2557


สงวนลิขสิทธิ์โดย © ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-11-21 (919 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)