ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:695786
ทั้งหมด:695932
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย

จำแนกตามผู้รักษาการตามกฎหมาย


นายกรัฐมนตรี
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธรรม
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานรัฐสภา
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานศาลฎีกา
ประธานศาลปกครองสูงสุด
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
อัยการสูงสุด
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กฎหมายที่ไม่ปรากฏผู้รักษาการโดยเฉพาะหรือไม่มีผู้รักษาการ

  ==>> DOWNLOAD <<== ฉบับเต็ม ...

             
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
 จำแนกตามหมวดอักษร
 
   -
    -
    -
    -
    -
    -

    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -

==>> DOWNLOAD <<==ฉบับเต็ม...

            

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
 

 สงวนลิขสิทธิ์โดย © ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-07-26 (3730 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)