ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:675615
ทั้งหมด:675761
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (เอกสาร กป.)
หน้า: 1/7


กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประจำปี 2562

 
กป. 230/2562


พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561         

 
กป. 229/2562


พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562         

 
กป. 228/2562


พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2562         

 
กป. 226/2562


พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561         

 
กป. 225/2562


พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562         

 
กป. 223/2562


พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561             

 
กป. 222/2562


พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560              

กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประจำปี 2561

 
กป. 221/2561

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
 
กป. 220/2561

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
 
กป. 219/2561

พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561
 
กป. 218/2561

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
 
กป. 217/2561

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
 
กป. 216/2561

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
 
กป. 215/2561

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
 
กป. 214/2561

พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
 
กป. 213/2561

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2561
 
กป. 212/2561

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
 
กป. 211/2561

พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560
 
กป. 210/2561

พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560
 
กป. 209/2561

พระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. 2560
 
กป. 208/2561

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรมมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
 
กป. 207/2561

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560

กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประจำปี 2560

 กป. 206/2560
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560
 กป. 204/2560 พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
 กป. 203/2560
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560
 กป. 202/2560
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
 กป. 201/2560
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559
 กป. 200/2560
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560
 กป. 199/2560
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
 กป. 198/2560
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
 กป. 197/2560
พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559
 กป. 196/2560
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

 กป. 195/2560
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558
 กป. 194/2560
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
 กป. 193/2559  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
 กป. 192/2559  พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประจำปี 2559

 กป. 191/2559  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559
 กป. 190/2559  พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2559
 กป. 189/2559  พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
 กป. 188/2559  พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2559
 กป. 187/2559  พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
 กป. 186/2559  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559
 กป. 185/2559  พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559
 กป. 184/2559  พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
 กป. 183/2559  พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
 กป. 182/2559  พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558
 กป. 181/2559  พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
 กป. 180/2559  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. 2558
 กป. 179/2559  พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. 2558
 กป. 178/2559  พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
 กป. 177/2559  พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558

 
หน้าถัดไป (2/7) หน้าถัดไปท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)