ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:695785
ทั้งหมด:695931
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
รวมกฎหมายเฉพาะด้าน (ร.ก.)


ประมวกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา เล่ม 2
(ร.ก. 17/2557)
รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
(ร.ก. 1/2561)
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน
(ร.ก. 15/2557)
รวมประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(ร.ก. 16/2557)
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง
(ร.ก. 13/2556)
รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
(ร.ก. 14/2556)
รวมรัฐธรรมนูญ ปี 2475-2517 (เล่ม 1)
(ร.ก. 11/2554)
ข้อมูลกฎหมายประเภทประกาศหรือคำสั่งของคณะปฏิวัติ
คณะปฏิรูป และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ร.ก. 12/2555)
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง
(ร.ก. 9/2551)
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน
(ร.ก. 10/2551)
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
(ฉบับปรับปรุงล่าสุด) พ.ศ. 2548
(ร.ก. 7/2548)
รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (Organic Law)
(ร.ก. 8/2549)
รวมกฎหมายแรงงาน
(ร.ก. 5/2547)
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง (ADMINISTRAIVE LAW)
(ร.ก. 6/2548)
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
(ร.ก. 3/2547)
รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
(ร.ก. 4/2547)

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน
(ร.ก. 1/2547)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง
(ร.ก. 2/2547)

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-07-26 (4666 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)