ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:695785
ทั้งหมด:695931
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
เกร็ดกฎหมายน่ารู้
หน้า: 1/2

                                                                                                     


     1.  กฎหมายอาชญากรรมคอมพ์และการพิสูจน์หลักฐานด้วยวิธีการ "นิติคอมพิวเตอร์"
     2.  สภาพเด็ดขาดทางกฎหมาย
     3.  โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
     4.  นาโอมิ แคมพ์เบลล์ กับความผิดฐานหม่ิ่นประมาท
     5.  การประกันอิสรภาพ
     6.  เพอร์ซี ชไมเซอร์กับความผิดฐานละเมิดสิทธิบัตร  "เมล็ดพันธุ์จีเอ็มโอ" (GMOs)
     7.  กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทางเลือกใหม่สำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไทย
     8.  ดีเอ็นเอ ยังไม่ปลอดปัญหา
     9.  คำกล่าวของผู้ถูกทำร้ายก่อน
   10.  สับปะรดจีเอ็มโอ ผ่านทุนวิจัย สกว.
   11.  การอำนวยความยุติธรรมแก่ผู้สูญหายจากเหตุสึนามิ
   12.  ผ่าหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น  รับปริญญาชีวิต ตามอัธยาศัย
   13.  ปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภคไทย
   14.  กฎหมายสกัดจ่ายใต้โต๊ะ ขรก. ต่างชาติของสหรัฐ   
   15.  กฎหมายแรงงาน  :  Hire of work  และ  Hire of service
   16.  พ.ร.บ. ชะลอการฟ้อง กฎหมายที่สังคมรอคอย
   17.  โธมัส เอ.คอสเวล ผู้บริสุทธิ์ที่ต้องอยู่คุก 19 ปี  ทนได้เพราะหัวใจคิดแต่เรื่องบวก
   18.  การชันสูตรพลิกศพที่ตายด้วยสารพิษ
   19.  สัญชาติและเพลงชาติ
   20.  จำเลยโรคจิต ติดคุกไหม
   21.  การเอาทรัพย์ไปในความผิดฐานลักทรัพย์
   22.  ความไม่รู้เรื่องป่าชุมชน
   23.  กฎหมายว่าด้วยการบังคับใช้หลักความเป็นรัฐฆราวาสในโรงเรียนของรัฐ
   24.  สิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนา
   25.  การคลังเพื่อสังคม การออกภาคบังคับและกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ
   26.  การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแก้ไขใหม่
   27.  นิรโทษกรรม  พระราชทานอภัยโทษ  และการล้างมลทิน
   28.  Rule of Law & Due Process of Law
   29.  ผู้พิพากษาอาวุโส เสาหลักหรือการฝากของสถาบันศาลยุติธรรม
   30.  อัยการงัดกฎหมาย สวล. เชือดคนลักลอบจับปลาสวยงาม
   31.  ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักรับศาสตร์
   32.  มุมมองเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ใหม่ของศาลเยาวชน
   33.  ละเมิดศาล ละเมิดประชาชน
   34.  ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการดักฟังฯ  :  เสรีภาพฯ ที่อาจถูกคุมขัง
   35.  เมื่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ถูกฟ้องศาล
   36.  ธุรกิจแฟ็คเตอริง (Factoring)
   37.  ตึกสร้างค้างกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม
   38.  การยึดทรัพย์สิน ในมุมมองของพันธกรณีระหว่างประเทศ
   39.  กฎหมายคือคำสั่งคำบัญชาการของรัฐฐาธิปัตย์  "Laws are commands of a sovereign"
   40.  งบประมาณแผ่นดินที่ปราศจากสภานิติบัญญัติตรวจสอบ
   41.  การถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินในประเทศไทย
   42.  การครอบครองปฏิปักษ์
   43.  ขยายวาระการดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน
   44.  ประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรัฐ ใครได้ ใครเสีย
   45.  ยินดีต้อนรับภาษีทรัพย์สิน เครื่องมือกระจายรายได้ ระวังวาระซ่อนเร้น - หมกเม็ด
   46.  สธ. ระวังพลาด
   47.  ข้อเปรียบเทียบการยกร่างรัฐธรรมนูญระหว่างของสหรัฐกับไทย
   48.  ว่าด้วยสิทธิของเด็กหลอดแก้ว
   49.  แนวคิดการปรับโครงสร้าง ก.ต. ศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
   50.  ร่าง พ.ร.บ. สภาองค์กรชุมชนต้องสู้จึงจะชนะ
   51.  ดุลอำนาจของสิทธิบัตรและการใช้สิทธิตามสิทธิบัตร
   52.  ดุลยภาพของการพัฒนา
   53.  เก็บภาษีงานวิจัย  ดำเนินการต่อหรือทบทวน
   54.  ปัญหาข้อกฎหมายในคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดน
   55.  หลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน
   56.  แผนพัฒนาจังหวัดแนวใหม่ จุดเปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินของไทย
   57.  วัยรุ่นชาย  "ส่ำส่อน"  ตามสบาย  กฎหมายสนับสนุน
   58.  สัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา
   59.  ความเหลื่อมล้ำของรายได้และความมั่งคั่งกับ  "การซ้ำเติม"  ของกระแสโลกาภิวัตน์
   60.  แพทย์ควรติดคุกหรือไม่
   61.  11 ปี แห่งการรอคอยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้แล้ว
   62.  กฎหมายตรวจสอบอาคาร เรื่องที่ทุกคนควรรู้
   63.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์น่าสนใจจริงหรือ
   64.  ทางเลือกในการจัดการทรัพยากรของภาคประชาชน
   65.  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฤาเป็นเพียงสภาแห่งอาชีพ
   66.  ตั้งสาขาบริษัทลงทุนประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
   67.  การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
   68.  จัดขบวน  "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" ก่อนสายเกินแก้
   69.  นักลงทุนได้อะไร...?  จากการปรับปรุงกฎเกณฑ์บริษัทจดทะเบียนใหม่
   70.  นโยบายป่าไม้แห่งชาติ
   71.  พรหมจาริณี  สัญญาไม่เป็นธรรม
   72.  ละเมิดอำนาจศาล  โทษที่ศาลไม่อยากแตะ
   73.  ล่วงละเมิดทางเพศจาก  "เทศ"  ถึง  "ไทย"  หรือจาก  "ไทย"  ถึง  "เทศ" !?
   74.  คุ้มครองเงินฝาก  ดีเดย์  11  ส.ค.  ประชาชนต้องรู้
   75.  ไทยควรมี พ.ร.บ. การชุมนุมในที่สาธารณะหรือไม่
   76.  การตรวจสอบรัฐบาล โดยอำนาจตุลาการ
   77.  การต่อต้านการทุจริต  ด้วยการตรวจสอบทรัพย์สิน
   78.  สาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
   79.  กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาตรการเสริมหากการใช้กฎหมายอื่นไม่เป็นผล
   80.  กองทุนการเงินของขบวนการการสหกรณ์  ทางออกวิกฤตเศรษฐกิจของสหกรณ์ไทย
   81.  คนไทยกับอาเซียน และเหตุผลที่คนไทยควรรู้จักอาเซียนมากขึ้น
   82.  ภาษีที่ดินและมรดก
   83.  ค่าชดเชยที่ลูกจ้างจะพึงได้รับเมื่อถูกเลิกจ้าง
   84.  การสร้างโรงเรือนรุกล้ำในที่ดินของผู้อื่น
   85.  ความเบ็ดเสร็จของ กกต. อีกประเด็นสำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
   86.  ห้ามทำแท้ง  กับการคุ้มครองสตรี
   87.  ภาษีทรัพย์สินจะตอบโจทย์  "ความเป็นธรรมในสังคม"  ได้หรือไม่ ?
   88.  การใช้ประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อแก้ปัญหาที่ดินรกร้างว่างเปล่า
   89.  คดีมาบตาพุดกับกองทุนเพื่อเยียวยาภาคเอกชน
   90.  สหภาพแรงงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
   91.  ความผิดอาญาแผ่นดินและความผิดอันยอมความได้
   92.  การดำเนินคดีแบบกลุ่ม  (Class Action)  ในการดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
   93.  หลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย  ที่มา  แนวคำวินิจฉัยและข้อสังเกต
   94.  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณกับการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย
          ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ
   95.  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  :  อำนาจพิจารณาพิพากษาในการดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
   96.  ปัญหาการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับหลักการป้องกันมิให้มีการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของสมาชิกรัฐสภา
   97.  เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินและของขวัญอย่างไร  ไม่ผิดกฎหมาย
   98.  สิทธิและความคุุ้มครองตามกฎหมายของผู้เสียหายจากการรับบริการทางสาธารณสุข
   99.  กฎหมายว่าด้วยคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ  :  ประเด็นพิจารณาและข้อสังเกต
 100.  คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ  :  กรณีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
 101.  สถานะ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา
 102.  บทวิเคราะห์ความเหมาะสมในการใช้โทษทางอาญากับความผิดเล็กน้อยหรือความผิดลหุโทษ
 103.  บทวิเคราะห์ความเหมาะสมในการใช้โทษทางอาญากับความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
 104.  การทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 105.  ข้อเสนอเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในอนาคต
 106.  "ข้อสันนิษฐานว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์"  กับ  "การกำหนดข้อสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผู้บริหารนิติบุคคล"
 107.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทยกับประเด็นปัญหาในทางกฎหมาย
 108.  กรอบวินัยการเงินการคลังกับปัญหาการใช้จ่ายเงินกู้ของรัฐบาล
 109.  การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน  :  ผลการดำเนินงาน สภาพปัญหาและอุปสรรค  และสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่
 110.  พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535  มาตรา 41  กับปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
 111.  20 คำถาม กับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
 112.  กฎหมายร่วมลงทุนฉบับใหม่กับธุรกิจสายการบินของไทย
 113.  บทความวิจัย  :  สถานะทางกฎหมายและการคุ้มครองตัวอ่อนที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
 114.  เสรีภาพในการชุมนุมและหลักสากลในการยุติการชุมนุม
 115.  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาฐานใหม่
 116.  การประกันชีวิต
 117.  สิทธิในที่ดิน
 118.  คดีข่มขืนกระทำชำเรากับโทษประหารชีวิต
 119.  สิทธิบัตร
 120.  การทำงานของคนต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติ
 121.  กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับการให้บริการและการใช้บริการรถแท๊กซี่ (TAXI)
 122.  กฎหมายและระเบียบพิธีการศุลกากรที่ผู้เดินทางเข้าออกประเทศไทยทางท่าอากาศยานระหว่างประเทศควรทราบ
 123.  ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  <<< มีต่อ >>>
หน้าถัดไป (2/2) หน้าถัดไปท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)