ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:695366
ทั้งหมด:695512
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
บทความทางวิชาการ: สถานะของกัญชาและพืชกระท่อมตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษปัจจุบัน
ศุกร์ 15 พ.ย. 19@ 14:33:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 68 ครั้ง)
บทความทางวิชาการสถานะของกัญชาและพืชกระท่อมตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษปัจจุบัน
โดย  นายพิสิทธิ์  ศรีวรานันท์


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 5 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: หลักสากลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
จันทร์ 05 ส.ค. 19@ 14:02:15 ICT โดย law2012 (อ่าน 66 ครั้ง)
บทความทางวิชาการหลักสากลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
โดย  นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์  นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลฯ
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 10:45:16 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
บทความทางวิชาการการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ของประเทศไทย
โดย  ดร.วิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (ฉบับย่อ)
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 10:41:49 ICT โดย law2012 (อ่าน 33 ครั้ง)
บทความทางวิชาการยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (ฉบับย่อ)
โดย  สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การปฏิรูปกฎหมายสู่ปฏิรูปประเทศ
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 10:33:28 ICT โดย law2012 (อ่าน 39 ครั้ง)
บทความทางวิชาการการปฏิรูปกฎหมายสู่ปฏิรูปประเทศ
โดย  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การปฏิรูปการเมือง
จันทร์ 24 ก.ย. 18@ 15:01:13 ICT โดย law2012 (อ่าน 31 ครั้ง)
บทความทางวิชาการการปฏิรูปการเมือง
โดย  นายวิชาญ  ทรายอ่อน


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ปฏิรูปการปล่อยชั่วคราวเพื่อความเสมอภาค
พุธ 20 มิ.ย. 18@ 16:57:52 ICT โดย law2012 (อ่าน 63 ครั้ง)
บทความทางวิชาการปฏิรูปการปล่อยชั่วคราวเพื่อความเสมอภาค
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง  ศรีสนิท


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: หลักเกณฑ์การใช้ระบบคณะกรรมการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พฤหัสบดี 25 ม.ค. 18@ 14:02:18 ICT โดย law2012 (อ่าน 25 ครั้ง)
บทความทางวิชาการหลักเกณฑ์การใช้ระบบคณะกรรมการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
โดย  กองหลักนิติบัญญัติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: กลไกในการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาคุณภาพของกฎหมายไทยในปัจจุบัน
พุธ 22 พ.ย. 17@ 15:45:19 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
บทความทางวิชาการกลไกในการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาคุณภาพของกฎหมายไทยในปัจจุบัน
โดย  นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
พุธ 22 พ.ย. 17@ 15:42:27 ICT โดย law2012 (อ่าน 34 ครั้ง)
บทความทางวิชาการการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
โดย  นางวรรณวิมล  สินุธก


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: พัฒนาการวุฒิสภาไทยใน 7 ทศวรรษ
ศุกร์ 20 ต.ค. 17@ 11:32:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 34 ครั้ง)
บทความทางวิชาการพัฒนาการวุฒิสภาไทยใน 7 ทศวรรษ (The Thai Second Chamber Development in Seven Decades)
โดย  นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์  นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญใหม่กับวิถีแห่งอำนาจ
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 12:06:49 ICT โดย law2012 (อ่าน 34 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญใหม่กับวิถีแห่งอำนาจ
โดย  ดร.ธนกฤต  วรธนัชชากุล  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ศาลและองค์กรอัยการ ก้าวแห่งความเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 12:04:18 ICT โดย law2012 (อ่าน 31 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

ศาลและองค์กรอัยการ ก้าวแห่งความเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
โดย  ดร.ธนกฤต  วรธนัชชากุล  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: โฉมใหม่ของศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 12:00:52 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
บทความทางวิชาการโฉมใหม่ของศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
โดย  ดร.ธนกฤต  วรธนัชชากุล   อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: แนวทางการจัดทำ การเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 11:56:46 ICT โดย law2012 (อ่าน 51 ครั้ง)
บทความทางวิชาการแนวทางการจัดทำ การเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
โดย  กองบรรณาธิการ 

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

203 เรื่อง (14 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)