ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:695363
ทั้งหมด:695509
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
คมความคิด : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจเรียกของคณะกรรมาธิการฯ
จันทร์ 05 ส.ค. 19@ 14:47:10 ICT โดย law2012 (อ่าน 51 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญข้อพิจารณาเกี่ยวกับ "อำนาจเรียกของคณะกรรมาธิการ" ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กับ "คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ"
ตามพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554 มีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพียงใด


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : กระบวนการภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
จันทร์ 01 ก.ค. 19@ 16:18:19 ICT โดย law2012 (อ่าน 67 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญ

กระบวนการภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 13:51:27 ICT โดย law2012 (อ่าน 27 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : สิทธิในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 13:46:25 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญสิทธิในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้  

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
จันทร์ 24 ก.ย. 18@ 15:28:51 ICT โดย law2012 (อ่าน 59 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) สู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
อังคาร 13 มี.ค. 18@ 14:53:21 ICT โดย law2012 (อ่าน 26 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ
พฤหัสบดี 25 ม.ค. 18@ 14:30:26 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
พุธ 22 พ.ย. 17@ 16:10:35 ICT โดย law2012 (อ่าน 37 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : วุฒิสภา ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ศุกร์ 20 ต.ค. 17@ 11:10:10 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญ"วุฒิสภา" ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : กระบวนตราพระราชบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 12:36:42 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญกระบวนตราพระราชบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : มีนาคม - เมษายน 2560
ศุกร์ 14 ก.ค. 17@ 11:58:05 ICT โดย law2012 (อ่าน 33 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญกระบวนการจัดทำ "พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ" ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : มาตรการทางกฎหมายสำหรับเพื่อการเยียวยาบุคคลที่ถูกลงโทษในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ศุกร์ 19 พ.ค. 17@ 08:22:55 ICT โดย law2012 (อ่าน 26 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญมาตรการทางกฎหมายสำหรับเพื่อการเยียวยาบุคคลที่ถูกลงโทษในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : กฎหมายที่จะต้องตราขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่
ศุกร์ 03 ก.พ. 17@ 15:30:15 ICT โดย law2012 (อ่าน 60 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญกฎหมายที่จะต้องตราขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ก.ย.-ต.ค. 2559
ศุกร์ 09 ธ.ค. 16@ 17:35:09 ICT โดย law2012 (อ่าน 31 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญวุฒิสภาชุดแรกกับบทบาทอำนาจหน้าที่ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใหม่


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ก.ค.-ส.ค.2559
พฤหัสบดี 03 พ.ย. 16@ 10:43:31 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญปัญหาเกี่ยวกับความหมายของคำว่า "เงินแผ่นดิน" 

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

65 เรื่อง (5 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)