ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:697847
ทั้งหมด:697993
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
มุมสะท้อนความคิด: มี.ค.-เม.ย. 2557
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 15:27:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 34 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติหลักการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 อันเป็นกฎหมายฉบับใหม่

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ม.ค.-ก.พ. 2557
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 14:58:37 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน 

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: พ.ย.-ธ.ค. 2556
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 14:56:37 ICT โดย law2012 (อ่าน 31 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติสิทธิในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ก.ย.-ต.ค. 2556
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 14:54:42 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติข้อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดตีความผิทางอาญาเพื่อให้เป็น "คดีพิเศษ" ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ก.ค.-ส.ค. 2556
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 14:51:38 ICT โดย law2012 (อ่าน 31 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติรูปแบบการออมเพื่อการเกษียณของไทย 

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: พ.ค.-มิ.ย. 2556
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 14:50:13 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการควบคุมผู้ต้องโทษโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจำคุกโดยวิธีการอื่นที่สามารถจำกัดการเดินทางและอาณาเขต พ.ศ. 2556 

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: มี.ค.-เม.ย. 2556
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 14:48:25 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในกรณีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการพิจารณาหรือพิพากษาคดีของศาลภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ม.ค.-ก.พ. 2556
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 14:45:57 ICT โดย law2012 (อ่าน 31 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติความรับผิดของบิดามารดาในความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของบุตรผู้เยาว์ 

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: พ.ย.-ธ.ค. 2555
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 14:44:13 ICT โดย law2012 (อ่าน 31 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติข้อพิจารณาเพื่อการพัฒนากฎหมายอาญาอันเกี่ยวกับความผิดอันยอมความได้ 

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ก.ย.-ต.ค. 2555
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 14:41:41 ICT โดย law2012 (อ่าน 33 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ก.ค.-ส.ค.2555
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 14:39:23 ICT โดย law2012 (อ่าน 25 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติอำนาจในการเสนอร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา 

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ก.ค.-ส.ค.2555
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 14:25:20 ICT โดย law2012 (อ่าน 27 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติอำนาจในการเสนอร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา 

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: พ.ค.-มิ.ย. 2555
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 14:22:26 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 กฎหมายดีที่ถูกลืม

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: มี.ค.-เม.ย. 2555
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 14:17:28 ICT โดย law2012 (อ่าน 29 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติปัญหาข้อจำกัดการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ม. 56 

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ม.ค.-ก.พ. 2555
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 14:14:24 ICT โดย law2012 (อ่าน 37 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการกันผู้ต้องหาไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดีตามกฎหมาย

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

67 เรื่อง (5 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)