ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:697848
ทั้งหมด:697994
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
มุมสะท้อนความคิด: พ.ย.-ธ.ค. 2554
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 14:12:31 ICT โดย law2012 (อ่าน 29 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการใช้ดุลพินิจในการสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ก.ย.-ต.ค. 2554
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 13:53:46 ICT โดย law2012 (อ่าน 27 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
             ตอนที่ 2  ว่าด้วยการกำหนดค่าทดแทนที่เป็นธรรมตามกฎหมาย
 

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ก.ค.-ส.ค. 2554
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 13:51:49 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
             ตอนที่ 1  ว่าด้วยมาตรการและกระบวนการในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
 

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: พ.ค.-มิ.ย. 2554
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 13:49:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 26 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: มี.ค.-เม.ย. 2554
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 13:47:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 26 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติปฏิบัติราชการอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตอน  ข้อจำกัดของสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ม.ค.-ก.พ. 2554
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 13:45:48 ICT โดย law2012 (อ่าน 29 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติปฏิบัติราชการอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตอน  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยได้
  

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: พ.ย.-ธ.ค. 2553
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 13:42:42 ICT โดย law2012 (อ่าน 31 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติหลักการและข้อแตกต่างระหว่าง "ประชามติ" กับ "ประชาพิจารณ์" ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ก.ย.-ต.ค.2553
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 13:38:27 ICT โดย law2012 (อ่าน 27 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. .... 

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ก.ค.-ส.ค.2553
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 09:49:27 ICT โดย law2012 (อ่าน 29 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการใช้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภา 

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: พ.ค.-มิ.ย. 2553
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 08:39:23 ICT โดย law2012 (อ่าน 33 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติจุดต่างแห่งอำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรฯ

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: มี.ค.-เม.ย. 2553
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 08:30:35 ICT โดย law2012 (อ่าน 25 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติสิทธิในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนจะเกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างไร 

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ม.ค.-ก.พ. 2553
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 08:27:51 ICT โดย law2012 (อ่าน 33 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาเกษตร รูปแบบใดจึงจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างแท้จริง

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: พ.ย.-ธ.ค. 2552
จันทร์ 03 ต.ค. 16@ 15:48:57 ICT โดย law2012 (อ่าน 31 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติสภาพปัญหาทางกฎหมายกับแนวคิดใหม่ในการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ก.ย.-ต.ค. 2552
พฤหัสบดี 29 ก.ย. 16@ 14:16:02 ICT โดย law2012 (อ่าน 26 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติธุรกิจบัตรเครดิตกับมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ 

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ก.ค.-ส.ค. 2552
พฤหัสบดี 29 ก.ย. 16@ 14:14:35 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฯ กับการปกป้องพระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

67 เรื่อง (5 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)