ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:697849
ทั้งหมด:697995
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
มุมสะท้อนความคิด: พ.ค.-มิ.ย. 2552
พฤหัสบดี 29 ก.ย. 16@ 11:15:08 ICT โดย law2012 (อ่าน 34 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการควบคุมธุรกิจประกันภัยตามกำหมายที่แก้ไขใหม่ 

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: มี.ค.-เม.ย. 2552
พฤหัสบดี 29 ก.ย. 16@ 11:13:28 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กฎหมายเสือกระดาษ 

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ม.ค.-ก.พ. 2552
พฤหัสบดี 29 ก.ย. 16@ 11:11:47 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติวิบากกรรมร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ก้าวแรกกฎหมายภาคประชาชน 

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: พ.ย.-ธ.ค. 2551
พฤหัสบดี 29 ก.ย. 16@ 11:10:16 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ความพยายามอีกครั้งในการคุ้มครองมนุษย์คอนโด 

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ก.ย.-ต.ค. 2551
พฤหัสบดี 29 ก.ย. 16@ 11:08:26 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติปฏิรูปที่ดินโดยภาคประชาชน ทางออกปัญหา ส.ป.ก. 4-01 

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ก.ค.-ส.ค. 2551
พฤหัสบดี 29 ก.ย. 16@ 11:06:17 ICT โดย law2012 (อ่าน 31 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการคุ้มครองสิทธิของผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมในปัจจุบันและอนาคต 

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: พ.ค.-มิ.ย. 2551
พฤหัสบดี 29 ก.ย. 16@ 11:03:27 ICT โดย law2012 (อ่าน 29 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติกระบวนการยุติธรรมกับการคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบัน  

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

67 เรื่อง (5 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)