ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:695364
ทั้งหมด:695510
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: มุมมองใหม่ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการใช้กัญชาและพืชกระท่อมทางการแพทย์
ศุกร์ 15 พ.ย. 19@ 14:12:17 ICT โดย law2012 (อ่าน 62 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ มุมมองใหม่ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการใช้กัญชาและพืชกระท่อมทางการแพทย์
      สัมภาษณ์ : นายสมชาย  แสวงการ > นายนิยม  เติมศรีสุข > ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา และคณะ


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: แนวทางการพัฒนาการกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากล
จันทร์ 05 ส.ค. 19@ 14:57:13 ICT โดย law2012 (อ่าน 59 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ แนวทางการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
      สัมภาษณ์ : ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์  ปิวาวัฒนพานิช และอาจารย์ ดร. ธเนศ  สุจารีกุล


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: การปฏิรูปกระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
จันทร์ 01 ก.ค. 19@ 15:51:28 ICT โดย law2012 (อ่าน 45 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ การปฏิรูปกระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
      สัมภาษณ์ : นายพีระศักดิ์  พอจิต > นายวัลลภ  นาคบัว > ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ > นางสุริศา  ไขว้พันธุ์


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 10:18:06 ICT โดย law2012 (อ่าน 31 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
      สัมภาษณ์ : ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล > นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 10:15:52 ICT โดย law2012 (อ่าน 43 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
      สัมภาษณ์ : นางเบญจวรรณ  สร่างนิทร > รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพรรณ  นกสวน สวัสดี


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: นักกฎหมายนิติบัญญัติ กับการปฏิรูปงานด้านนิติบัญญัติ
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 10:10:26 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ บทสัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง นักกฎหมายนิติบัญญัติ กับการปฏิรูปงานด้านนิติบัญญัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
      สัมภาษณ์ : นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 10:03:58 ICT โดย law2012 (อ่าน 37 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
      สัมภาษณ์ : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กมลชัย  รัตนสกาววงศ์ > นางพงษ์สวาท  กายอรุณสุทธิ์ > ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์  บรมานันท์ 


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: การปฏิรูปด้านการเมือง
จันทร์ 24 ก.ย. 18@ 14:54:18 ICT โดย law2012 (อ่าน 70 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ การปฏิรูปด้านการเมือง
     สัมภาษณ์ : นายกล้านรงค์  จันทิก > ศาสตราจารย์ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ > ศาสตราจารย์ ดร.อุดม  รัฐอมฤต


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
พุธ 20 มิ.ย. 18@ 16:51:00 ICT โดย law2012 (อ่าน 69 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
       สัมภาษณ์  > ศาสตราจารย์พิเศษวิชา  มหาคุณ > พลเอก บุญสร้าง  เนียมประดิษฐ์ > นายสราวุธ  เบญจกุล


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
อังคาร 13 มี.ค. 18@ 13:55:47 ICT โดย law2012 (อ่าน 29 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
     สัมภาษณ์ > นายตวง  อันทะไชย > ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์  จิตระดับ > ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ จรัส  สุวรรณเวลา  


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ
พฤหัสบดี 25 ม.ค. 18@ 14:13:13 ICT โดย law2012 (อ่าน 35 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ
     สัมภาษณ์  > นายดิสทัต  โหตระกิตย์ > ดร.เดือนเด่น  นิคมบริรักษ์


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: แนวทางการปฏิรูปประเทศ : มิติใหม่สำหรับการพัฒนาชาติบ้านเมืองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
พุธ 22 พ.ย. 17@ 14:41:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ แนวทางการปฏิรูปประเทศ : มิติใหม่สำหรับการพัฒนาชาติบ้านเมืองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
      สัมภาษณ์ > ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยงยุทธ  สาระสมบัติ > ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ 


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
ศุกร์ 20 ต.ค. 17@ 11:37:54 ICT โดย law2012 (อ่าน 34 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
       สัมภาษณ์  > นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ > นายพีระศักดิ์  พอจิต > ศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย  ณ เชียงใหม่ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล

      

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: มาตรการก่อนการตรากฎหมายของรัฐตามมาตรา ๗๗ ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 11:32:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 31 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ มาตรการก่อนการตรากฎหมยของรัฐตามมาตรา ๗๗ ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
     สัมภาษณ์ > นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ > นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: ยุทธศาสตร์ชาติ : อนาคตประเทศไทย เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ศุกร์ 14 ก.ค. 17@ 10:59:15 ICT โดย law2012 (อ่าน 43 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ ยุทธศาสตร์ชาติ : อนาคตประเทศไทย เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
      สัมภาษณ์  >  พลเอก ชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ  >  ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ
 

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

86 เรื่อง (6 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)