ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:697847
ทั้งหมด:697993
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 15:15:51 ICT โดย law2012 (อ่าน 69 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 2/2561  วันที่ 23 พฤษภาคม พุทธศักราช 2561
เรื่อง    ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติส่งความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 263 ว่า
          ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... มาตรา 91 มาตรา 92 มาตรา 93 มาตรา 94 มาตรา 95 และมาตรา 96
          มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 ประกอบมาตรา 269 หรือไม่

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 3/2561  วันที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2561
เรื่อง    ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติส่งความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 263 ว่า
          ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... มาตรา 35 (4) และ (5) มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 95 วรรคสาม
          และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... มาตรา 92 วรรคหนึ่ง มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 หรือไม่
 

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 14:33:54 ICT โดย law2012 (อ่าน 64 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 1/2561  วันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2561
เรื่อง   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติส่งความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 263 ว่า
         ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... มาตรา 185 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 4/2561  วันที่ 5 มิถุนายน พุทธศักราช 2561
เรื่อง   ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1) ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
         มาตรา 140 และมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (5) และวรรคสอง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมาย
         ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 45 หรือไม่(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 40/2560
จันทร์ 24 ก.ย. 18@ 15:26:09 ICT โดย law2012 (อ่าน 71 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 40/2560  วันที่ 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2560
เรื่อง 
คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุด


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 1/2560 และ ที่ 3/2560
พุธ 20 มิ.ย. 18@ 17:19:18 ICT โดย law2012 (อ่าน 171 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูย ที่ 1/2560 วันที่ 5 กันยายน พุทธศักราช 2560
เรื่อง     ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติส่งความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1)
           ประกอบมาตรา 263 ว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... มาตรา 56 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 3/2560 วันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2560
เรื่อง     คณะรัฐมนตรีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 วรรคห้า ว่าร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากร
           แห่งราชอาณาจักรไทย และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 วรรคสาม 
           ที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 วรรคสอง หรือไม่(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: คำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ
พุธ 22 พ.ย. 17@ 16:06:30 ICT โดย law2012 (อ่าน 42 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
เรื่อง  คณะราษฎรไทยแห่งชาติ (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ 
        ว่าร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
        เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือไม่

คำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๗ มิถุุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
เรื่อง  นายปานเทพ  พัวพงษ์พันธ์ และนางสาวรสนา  โตสิตระกูล (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
        มาตรา ๒๑๓ ว่า ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
        ที่ผ่านการพิจารณาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือไม่


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ศุกร์ 04 พ.ย. 16@ 12:08:47 ICT โดย law2012 (อ่าน 41 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง  พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
        (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ หรือไม่

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนุญ ที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง  ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
        มาตรา ๔๕ ว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๑ วรรคสอง มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ หรือไม่(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ อ. 502/2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2558
พุธ 16 ก.ย. 15@ 11:22:30 ICT โดย law2012 (อ่าน 393 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองกลาง  คดีหมายเลขแดงที่ อ. 502/2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2558

เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

รายละเอียด>>


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 10:51:21 ICT โดย law2012 (อ่าน 222 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๕๖  วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เรื่อง  พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑ 
        ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๗) หรือไม่

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๓-๔/๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 10:44:38 ICT โดย law2012 (อ่าน 230 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓ - ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เรื่อง  ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
        ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) ว่า ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลัง
        กู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
        หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | จำนวน: 4 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๙/๒๕๕๗ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 10:38:22 ICT โดย law2012 (อ่าน 207 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๙/๒๕๕๗  วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เรื่อง  ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของ นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
        สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) หรือไม่

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 10:34:22 ICT โดย law2012 (อ่าน 240 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๕๗  วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เรื่อง  ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) ว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
        เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่ 

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๑๙-๒๐/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 10:26:55 ICT โดย law2012 (อ่าน 213 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

คำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๙-๒๐/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง  พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) และมาตรา ๔๐ หรือไม่ 

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 10:15:08 ICT โดย law2012 (อ่าน 201 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เรื่อง  นายสฤษดิ์  ประดับศรี  กับสมาชิกพรรคเพื่อไทย รวม ๑๐๘ คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า มติของพรรคเพื่อไทยที่อนุญาตให้ นายสถิรพร  นาคสุข
        ลาออกจากการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
        หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๕ วรรคสาม หรือไม่

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 10:07:50 ICT โดย law2012 (อ่าน 198 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๕๗  วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง  คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๔ กรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
        ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะรัฐมนตรีในการกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | จำนวน: 5 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๑๕-๑๘/๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 10:02:54 ICT โดย law2012 (อ่าน 233 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕-๑๘/๒๕๕๖  วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง  คำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | จำนวน: 5 คะแนน)

81 เรื่อง (6 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)