ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:697848
ทั้งหมด:697994
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำพิพากษาศาลฎีกา
จันทร์ 05 ส.ค. 19@ 14:38:39 ICT โดย law2012 (อ่าน 71 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองคำพิพากษาศาลฎีกา  คดีหมายเลขแดง ที่ อม. อธ. 2/2561   วันที่ 28 สิงหาคม พุทธศักราช 2561
      เรื่อง  ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

คำพิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลขแดง ที่ อม. อธ. 3/2561    วันที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2561
      เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

 


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
จันทร์ 01 ก.ค. 19@ 16:44:15 ICT โดย law2012 (อ่าน 64 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
      เรื่อง  คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายดอน  ปรมัตถ์วินัย
              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕) ประกอบมาตรา ๑๘๗ หรือไม่

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๓๕๐/๒๕๖๑
      เรื่อง  การออกคำสั่งให้พนักงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีที่ผู้ออกคำสั่งเคยเป็นประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมาก่อน(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำพิพากษาศาลปกครองกลาง
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 14:26:52 ICT โดย law2012 (อ่าน 74 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 925/2561  วันที่ 21 พฤษภาคม พุทธศักราช 2561
เรื่อง    คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 789/2561
เรื่อง    หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ 2560


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
อังคาร 13 มี.ค. 18@ 14:41:39 ICT โดย law2012 (อ่าน 68 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม. 211/2560 วันที่ 27 กันยายน พุทธศักราช 2560
เรื่อง  ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พฤหัสบดี 25 ม.ค. 18@ 14:20:16 ICT โดย law2012 (อ่าน 87 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
        ให้ต้องปฏิบัติและการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (ละเมิดอำนาจศาล)

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๗๒๗/๒๕๖๐
เรื่อง  แนวทางการออกประกาศกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
 (แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ศุกร์ 20 ต.ค. 17@ 11:19:30 ICT โดย law2012 (อ่าน 35 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  วันที่ 8 มิถุนายน พุทธศักราช 2559
เรื่อง  ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตัวการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 12:31:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 55 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เรื่องเสร็จที่ ๔๗๙/๒๕๖๐
เรื่อง  การกำหนดแนวทางการตรวจและการจัดทำร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๖๖๐/๒๕๖๐
เรื่อง  การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ ๒๔๑/๒๕๖๐
เรื่อง  อำนาจวินิจฉัยคำสั่งเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือของคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศุกร์ 14 ก.ค. 17@ 11:53:34 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 1824/2559
เรื่อง  การดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในคณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ 1336/2558)
เรื่อง  สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอทบทวนความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คดีหมายเลขแดง ที่ อ. ๗๐๑ - ๗๐๒/๒๕๕๙
ศุกร์ 19 พ.ค. 17@ 08:19:04 ICT โดย law2012 (อ่าน 35 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๗๐๑ - ๗๐๒/๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิด
          ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)
 


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ศุกร์ 03 ก.พ. 17@ 15:42:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 39 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญส่งร่างรัฐธรรมนูญซึ่งแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นการชอบด้วยกับผลการออกเสียงประชามติแล้ว หรือไม่ 
        ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
        แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ มาตรา ๓๗/๑ ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
        พุทธศักราช ๒๕๕๙ มาตรา ๓๙/๑ วรรคสิบสอง


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: ก.ย.-ต.ค. 2559
ศุกร์ 09 ธ.ค. 16@ 18:24:21 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. 432/2559 วันที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 2559 
เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๑๒๔๙๘/๒๕๕๘ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ศุกร์ 04 พ.ย. 16@ 11:52:31 ICT โดย law2012 (อ่าน 70 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๑๒๔๙๘/๒๕๕๘  วันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เรื่อง  ละเมิด (แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๐๓๗/๒๕๕๘
พุธ 06 ก.ค. 16@ 16:37:31 ICT โดย law2012 (อ่าน 49 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๐๓๗/๒๕๕๘  วันที่  ๒๗  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๘
เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา)

รายละเอียด >>(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
จันทร์ 18 เม.ย. 16@ 17:49:00 ICT โดย law2012 (อ่าน 97 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๔๐/๒๕๕๘  วันที่  ๒๙  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๘
เรื่อง  คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุด

รายละเอียด >>                                                                                                                                                       (แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๓๖/๒๕๕๗
จันทร์ 11 ม.ค. 16@ 10:33:45 ICT โดย law2012 (อ่าน 102 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด   คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๓๖/๒๕๕๗  วันที่  ๑๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา)

  รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

67 เรื่อง (5 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)