ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:675532
ทั้งหมด:675678
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
สารพันปัญหากฎหมาย: หลักกฎหมายเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
อังคาร 13 มี.ค. 18@ 15:03:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 6 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายหลักกฎหมายเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ตอนที่ ๒ สาระสำคัญของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
อังคาร 13 มี.ค. 18@ 15:00:56 ICT โดย law2012 (อ่าน 5 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ตอนที่ ๒ สาระสำคัญของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ข้อพิจารณาในการออกกฎของฝ่ายปกครองที่กำหนดเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ
อังคาร 13 มี.ค. 18@ 14:57:25 ICT โดย law2012 (อ่าน 4 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติข้อพิจารณาในการออกกฎของฝ่ายปกครองที่กำหนดเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
อังคาร 13 มี.ค. 18@ 14:53:21 ICT โดย law2012 (อ่าน 3 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ


(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
อังคาร 13 มี.ค. 18@ 14:41:39 ICT โดย law2012 (อ่าน 12 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม. 211/2560 วันที่ 27 กันยายน พุทธศักราช 2560
เรื่อง  ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

แนะนำกฎหมายใหม่: พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560
อังคาร 13 มี.ค. 18@ 14:37:44 ICT โดย law2012 (อ่าน 3 ครั้ง)
แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560


(แสดงความเห็น? | แนะนำกฎหมายใหม่ | จำนวน: 0 คะแนน)

ร่างกฎหมายน่าสนใจ: ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....
อังคาร 13 มี.ค. 18@ 14:16:28 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
ร่างกฎหมายที่น่าสนใจร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....

(แสดงความเห็น? | ร่างกฎหมายน่าสนใจ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: หลักเกณฑ์การกำหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย
อังคาร 13 มี.ค. 18@ 14:13:04 ICT โดย law2012 (อ่าน 2 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ หลักเกณฑ์การกำหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย

(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

ปัญหาเขตอำนาจศาลในคดีพิพาทจากการใช้อำนาจทางปกครองจัดการที่ดินของรัฐที่ประทบต่อสิทธิในที่ดินของเอกชน
อังคาร 13 มี.ค. 18@ 14:09:03 ICT โดย law2012 (อ่าน 3 ครั้ง)
ปัญหาเขตอำนาจศาลในคดีพิพาทจากการใช้อำนาจทางปกครองจัดการที่ดินของรัฐที่ประทบต่อสิทธิในที่ดินของเอกชน
โดย  พ.ต.อ. ไตรรงค์  ชัยชนะ 


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
อังคาร 13 มี.ค. 18@ 13:55:47 ICT โดย law2012 (อ่าน 5 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
     สัมภาษณ์ > นายตวง  อันทะไชย > ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์  จิตระดับ > ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ จรัส  สุวรรณเวลา  


(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561
อังคาร 13 มี.ค. 18@ 11:10:17 ICT โดย law2012 (อ่าน 19 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: การปล่อยชั่วคราว : มาตรการติดตามจับกุมผู้หลบหนีจากการปล่อยชั่วคราวโดยศาล
พฤหัสบดี 25 ม.ค. 18@ 14:43:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 5 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายการปล่อยชั่วคราว : มาตรการติดตามจับกุมผู้หลบหนีจากการปล่อยชั่วคราวโดยศาล

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ตอนที่ 1
พฤหัสบดี 25 ม.ค. 18@ 14:41:34 ICT โดย law2012 (อ่าน 2 ครั้ง)
ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ตอนที่ 1  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: การทำหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
พฤหัสบดี 25 ม.ค. 18@ 14:32:51 ICT โดย law2012 (อ่าน 8 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการทำหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ
พฤหัสบดี 25 ม.ค. 18@ 14:30:26 ICT โดย law2012 (อ่าน 4 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

794 เรื่อง (53 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)