ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:695365
ทั้งหมด:695511
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
วารสารจุลนิติ: ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561
อังคาร 13 มี.ค. 18@ 11:10:17 ICT โดย law2012 (อ่าน 74 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: การปล่อยชั่วคราว : มาตรการติดตามจับกุมผู้หลบหนีจากการปล่อยชั่วคราวโดยศาล
พฤหัสบดี 25 ม.ค. 18@ 14:43:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายการปล่อยชั่วคราว : มาตรการติดตามจับกุมผู้หลบหนีจากการปล่อยชั่วคราวโดยศาล

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ตอนที่ 1
พฤหัสบดี 25 ม.ค. 18@ 14:41:34 ICT โดย law2012 (อ่าน 25 ครั้ง)
ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ตอนที่ 1  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: การทำหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
พฤหัสบดี 25 ม.ค. 18@ 14:32:51 ICT โดย law2012 (อ่าน 47 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการทำหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ
พฤหัสบดี 25 ม.ค. 18@ 14:30:26 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

แนะนำกฎหมายใหม่: พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐
พฤหัสบดี 25 ม.ค. 18@ 14:28:29 ICT โดย law2012 (อ่าน 63 ครั้ง)
แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐


(แสดงความเห็น? | แนะนำกฎหมายใหม่ | จำนวน: 0 คะแนน)

ร่างกฎหมายน่าสนใจ: ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....
พฤหัสบดี 25 ม.ค. 18@ 14:25:16 ICT โดย law2012 (อ่าน 34 ครั้ง)
ร่างกฎหมายที่น่าสนใจร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....

(แสดงความเห็น? | ร่างกฎหมายน่าสนใจ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พฤหัสบดี 25 ม.ค. 18@ 14:20:16 ICT โดย law2012 (อ่าน 79 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
        ให้ต้องปฏิบัติและการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (ละเมิดอำนาจศาล)

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๗๒๗/๒๕๖๐
เรื่อง  แนวทางการออกประกาศกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
 (แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ
พฤหัสบดี 25 ม.ค. 18@ 14:13:13 ICT โดย law2012 (อ่าน 35 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ
     สัมภาษณ์  > นายดิสทัต  โหตระกิตย์ > ดร.เดือนเด่น  นิคมบริรักษ์


(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 77 และมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พฤหัสบดี 25 ม.ค. 18@ 14:07:10 ICT โดย law2012 (อ่าน 45 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 77 และมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: หลักเกณฑ์การใช้ระบบคณะกรรมการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พฤหัสบดี 25 ม.ค. 18@ 14:02:18 ICT โดย law2012 (อ่าน 25 ครั้ง)
บทความทางวิชาการหลักเกณฑ์การใช้ระบบคณะกรรมการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
โดย  กองหลักนิติบัญญัติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

วุฒิสภาของประเทศญี่ปุ่น ตอนที่ 2 อำนาจหน้าที่ในการตรากฎหมาย
พฤหัสบดี 25 ม.ค. 18@ 13:25:59 ICT โดย law2012 (อ่าน 24 ครั้ง)
ชุด  วุฒิสภาของประเทศญี่ปุ่น
       ตอนที่ 2 อำนาจหน้าที่ในการตรากฎหมาย


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
จันทร์ 22 ม.ค. 18@ 15:05:38 ICT โดย law2012 (อ่าน 36 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม  2560

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.: ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
พุธ 29 พ.ย. 17@ 09:14:52 ICT โดย law2012 (อ่าน 27 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา
ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

โดย นางสาวสุธีรา  จินายน  นิติกรชำนาญการ  กลุ่มงานกฎหมาย 2 สำนักกฎหมาย

(แสดงความเห็น? | หนึ่งสัปดาห์กับ สนช. | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.: ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
พุธ 29 พ.ย. 17@ 09:05:27 ICT โดย law2012 (อ่าน 24 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา
ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

โดย นายธีรพัฒน์  พิเชฐวงศ์  นิติกรชำนาญการพิเศษ  กลุ่มงานกฎหมาย 1  สำนักกฎหมาย

(แสดงความเห็น? | หนึ่งสัปดาห์กับ สนช. | จำนวน: 0 คะแนน)

799 เรื่อง (54 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)