ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:695654
ทั้งหมด:695800
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ชุด วุฒิสภาของประเทศญี่ปุ่น
พุธ 22 พ.ย. 17@ 16:29:50 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
ชุด วุฒิสภาของประเทศญี่ปุ่น  ตอนที่ 1

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: อัตราค่าจ้างขั้นต่ำกับปัญหาการคุ้มครองแรงงาน
พุธ 22 พ.ย. 17@ 16:25:20 ICT โดย law2012 (อ่าน 29 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายอัตราค่าจ้างขั้นต่ำกับปัญหาการคุ้มครองแรงงาน

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: การปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ
พุธ 22 พ.ย. 17@ 16:20:20 ICT โดย law2012 (อ่าน 35 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: การนับระยะเวลาวันใช้บังคับของพระราชบัญญัติกรณีกำหนดให้มีผลบังคับเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง
พุธ 22 พ.ย. 17@ 16:14:56 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการนับระยะเวลาวันใช้บังคับของพระราชบัญญัติกรณีกำหนดให้มีผลบังคับเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
พุธ 22 พ.ย. 17@ 16:10:35 ICT โดย law2012 (อ่าน 37 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: คำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ
พุธ 22 พ.ย. 17@ 16:06:30 ICT โดย law2012 (อ่าน 36 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
เรื่อง  คณะราษฎรไทยแห่งชาติ (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ 
        ว่าร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
        เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือไม่

คำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๗ มิถุุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
เรื่อง  นายปานเทพ  พัวพงษ์พันธ์ และนางสาวรสนา  โตสิตระกูล (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
        มาตรา ๒๑๓ ว่า ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
        ที่ผ่านการพิจารณาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือไม่


(แสดงความเห็น? | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

แนะนำกฎหมายใหม่: พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐
พุธ 22 พ.ย. 17@ 15:53:30 ICT โดย law2012 (อ่าน 44 ครั้ง)
แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560


(แสดงความเห็น? | แนะนำกฎหมายใหม่ | จำนวน: 0 คะแนน)

ร่างกฎหมายน่าสนใจ: ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
พุธ 22 พ.ย. 17@ 15:49:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 33 ครั้ง)
ร่างกฎหมายที่น่าสนใจร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....  

(แสดงความเห็น? | ร่างกฎหมายน่าสนใจ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: กลไกในการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาคุณภาพของกฎหมายไทยในปัจจุบัน
พุธ 22 พ.ย. 17@ 15:45:19 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
บทความทางวิชาการกลไกในการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาคุณภาพของกฎหมายไทยในปัจจุบัน
โดย  นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 


(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
พุธ 22 พ.ย. 17@ 15:42:27 ICT โดย law2012 (อ่าน 34 ครั้ง)
บทความทางวิชาการการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
โดย  นางวรรณวิมล  สินุธก


(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: แนวทางการปฏิรูปประเทศ : มิติใหม่สำหรับการพัฒนาชาติบ้านเมืองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
พุธ 22 พ.ย. 17@ 14:41:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ แนวทางการปฏิรูปประเทศ : มิติใหม่สำหรับการพัฒนาชาติบ้านเมืองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
      สัมภาษณ์ > ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยงยุทธ  สาระสมบัติ > ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ 


(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2560
พุธ 22 พ.ย. 17@ 13:57:00 ICT โดย law2012 (อ่าน 38 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ   วารสารจุลนิติ ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2560

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.: ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
อังคาร 14 พ.ย. 17@ 09:01:45 ICT โดย law2012 (อ่าน 58 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา
ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....

โดย นางสาวธนพร  เกิดผล  นิติกรปฏิบัติการ  กลุ่มงานกฎหมาย 1  สำนักกฎหมาย

(แสดงความเห็น? | หนึ่งสัปดาห์กับ สนช. | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.: ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....
อังคาร 14 พ.ย. 17@ 08:56:36 ICT โดย law2012 (อ่าน 25 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา
ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....

โดย นางปรียาภา  ทาระ  นิติกรชำนาญการพิเศษ  กลุ่มงานกฎหมาย 1 สำนักกฎหมาย

(แสดงความเห็น? | หนึ่งสัปดาห์กับ สนช. | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.: ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
อังคาร 31 ต.ค. 17@ 10:17:47 ICT โดย law2012 (อ่าน 33 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา
ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

โดย นายโสภณ  ชาตบุษย์จารุ  นิติกรชำนาญการพิเศษ  กลุ่มงานกฎหมาย 2  สำนักกฎหมาย

(แสดงความเห็น? | หนึ่งสัปดาห์กับ สนช. | จำนวน: 0 คะแนน)

799 เรื่อง (54 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)