ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:695366
ทั้งหมด:695512
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
ศุกร์ 20 ต.ค. 17@ 11:37:54 ICT โดย law2012 (อ่าน 34 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
       สัมภาษณ์  > นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ > นายพีระศักดิ์  พอจิต > ศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย  ณ เชียงใหม่ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล

      

(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: พัฒนาการวุฒิสภาไทยใน 7 ทศวรรษ
ศุกร์ 20 ต.ค. 17@ 11:32:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 34 ครั้ง)
บทความทางวิชาการพัฒนาการวุฒิสภาไทยใน 7 ทศวรรษ (The Thai Second Chamber Development in Seven Decades)
โดย  นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์  นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย


(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: การพัฒนาวิธีพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ศุกร์ 20 ต.ค. 17@ 11:29:20 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ การพัฒนาวิธีพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

ร่างกฎหมายน่าสนใจ: ร่างพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. ....
ศุกร์ 20 ต.ค. 17@ 11:26:39 ICT โดย law2012 (อ่าน 27 ครั้ง)
ร่างกฎหมายที่น่าสนใจร่างพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. ....

(แสดงความเห็น? | ร่างกฎหมายน่าสนใจ | จำนวน: 0 คะแนน)

แนะนำกฎหมายใหม่: พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
ศุกร์ 20 ต.ค. 17@ 11:22:24 ICT โดย law2012 (อ่าน 36 ครั้ง)
แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560


(แสดงความเห็น? | แนะนำกฎหมายใหม่ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ศุกร์ 20 ต.ค. 17@ 11:19:30 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  วันที่ 8 มิถุนายน พุทธศักราช 2559
เรื่อง  ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตัวการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ


(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : วุฒิสภา ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ศุกร์ 20 ต.ค. 17@ 11:10:10 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญ"วุฒิสภา" ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขในการตราพระราชกำหนดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ศุกร์ 20 ต.ค. 17@ 11:05:23 ICT โดย law2012 (อ่าน 33 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขในการตราพระราชกำหนดตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: หลักการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ตามกฎหมายต่างประเทศ
ศุกร์ 20 ต.ค. 17@ 10:57:22 ICT โดย law2012 (อ่าน 39 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายหลักการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ตามกฎหมายต่างประเทศ


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: กรกฎาคม - สิงหาคม 2560
ศุกร์ 20 ต.ค. 17@ 10:51:58 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายมาตรการและแนวทางป้องกันปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของประเทศไทยกับหลักการสำคัญของ IUU Fishing  

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: วุฒิสภา (House of Senate) ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ศุกร์ 20 ต.ค. 17@ 10:45:01 ICT โดย law2012 (อ่าน 35 ครั้ง)
หน้าต่างโลกชุด  วุฒิสภา (House of Senate) ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
       ตอนที่ 2  บทบาทอำนาจหน้าที่


(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2560
พฤหัสบดี 19 ต.ค. 17@ 17:59:59 ICT โดย law2012 (อ่าน 34 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ   วารสารจุลนิติ ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.: ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
พฤหัสบดี 12 ต.ค. 17@ 08:49:36 ICT โดย law2012 (อ่าน 22 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา
ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....

โดย นางสาวนภพร  ชวรงคกร  นิติกรชำนาญการพิเศษ  กลุ่มงานกฎหมาย 2  สำนักกฎหมาย

(แสดงความเห็น? | หนึ่งสัปดาห์กับ สนช. | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: วุฒิสภา (House of Senate) ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตอนที่ 1
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 12:56:44 ICT โดย law2012 (อ่าน 31 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

ชุด  วุฒิสภา  (House of Senate) ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
     
ตอนที่ 1(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: มาตรการทางกฎหมายในการพักการลงโทษแก่ผู้ต้องโทษในคดีอาญา
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 12:51:05 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมาย

มาตรการทางกฎหมายในการพักการลงโทษแก่ผู้ต้องโทษในคดีอาญา (แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

799 เรื่อง (54 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)