ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:695650
ทั้งหมด:695796
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
การปฏิรูปกฎหมาย: หลักเกณฑ์ในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 12:48:48 ICT โดย law2012 (อ่าน 31 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมาย

หลักเกณฑ์ในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: หลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนุญ
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 12:40:19 ICT โดย law2012 (อ่าน 56 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ

หลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนุญ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐  (แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : กระบวนตราพระราชบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 12:36:42 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญกระบวนตราพระราชบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 12:31:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 49 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เรื่องเสร็จที่ ๔๗๙/๒๕๖๐
เรื่อง  การกำหนดแนวทางการตรวจและการจัดทำร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๖๖๐/๒๕๖๐
เรื่อง  การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ ๒๔๑/๒๕๖๐
เรื่อง  อำนาจวินิจฉัยคำสั่งเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือของคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘


(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

แนะนำกฎหมายใหม่: ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 12:20:07 ICT โดย law2012 (อ่าน 34 ครั้ง)
แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560


(แสดงความเห็น? | แนะนำกฎหมายใหม่ | จำนวน: 0 คะแนน)

ร่างกฎหมายน่าสนใจ: ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 12:13:20 ICT โดย law2012 (อ่าน 31 ครั้ง)
ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....(แสดงความเห็น? | ร่างกฎหมายน่าสนใจ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาททางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 12:10:54 ICT โดย law2012 (อ่าน 38 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ

แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาททางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง
(Family Mediation : The Hong and Thailand Experience)(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญใหม่กับวิถีแห่งอำนาจ
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 12:06:49 ICT โดย law2012 (อ่าน 35 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญใหม่กับวิถีแห่งอำนาจ
โดย  ดร.ธนกฤต  วรธนัชชากุล  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ศาลและองค์กรอัยการ ก้าวแห่งความเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 12:04:18 ICT โดย law2012 (อ่าน 33 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

ศาลและองค์กรอัยการ ก้าวแห่งความเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
โดย  ดร.ธนกฤต  วรธนัชชากุล  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: โฉมใหม่ของศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 12:00:52 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
บทความทางวิชาการโฉมใหม่ของศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
โดย  ดร.ธนกฤต  วรธนัชชากุล   อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด


(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: แนวทางการจัดทำ การเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 11:56:46 ICT โดย law2012 (อ่าน 51 ครั้ง)
บทความทางวิชาการแนวทางการจัดทำ การเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
โดย  กองบรรณาธิการ 

(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: แนวทางการจัดทำ การเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 11:56:32 ICT โดย law2012 (อ่าน 34 ครั้ง)
บทความทางวิชาการแนวทางการจัดทำ การเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
โดย  กองบรรณาธิการ 

(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: แนวทางการจัดทำ การเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 11:49:24 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ แนวทางการจัดทำ การเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
      โดย  กองบรรณาธิการ
 

(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: มาตรการก่อนการตรากฎหมายของรัฐตามมาตรา ๗๗ ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 11:32:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ มาตรการก่อนการตรากฎหมยของรัฐตามมาตรา ๗๗ ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
     สัมภาษณ์ > นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ > นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย


(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: จุลนิติ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2560
พฤหัสบดี 28 ก.ย. 17@ 15:15:39 ICT โดย law2012 (อ่าน 37 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ   วารสารจุลนิติ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2560 

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

799 เรื่อง (54 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)