ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:695366
ทั้งหมด:695512
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ศุกร์ 03 ก.พ. 17@ 15:42:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 36 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญส่งร่างรัฐธรรมนูญซึ่งแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นการชอบด้วยกับผลการออกเสียงประชามติแล้ว หรือไม่ 
        ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
        แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ มาตรา ๓๗/๑ ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
        พุทธศักราช ๒๕๕๙ มาตรา ๓๙/๑ วรรคสิบสอง


(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : กฎหมายที่จะต้องตราขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่
ศุกร์ 03 ก.พ. 17@ 15:30:15 ICT โดย law2012 (อ่าน 60 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญกฎหมายที่จะต้องตราขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

แนะนำกฎหมายใหม่: พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
ศุกร์ 03 ก.พ. 17@ 15:21:38 ICT โดย law2012 (อ่าน 34 ครั้ง)
แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559


(แสดงความเห็น? | แนะนำกฎหมายใหม่ | จำนวน: 0 คะแนน)

ร่างกฎหมายน่าสนใจ: ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
ศุกร์ 03 ก.พ. 17@ 15:12:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 29 ครั้ง)
ร่างกฎหมายที่น่าสนใจร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... 

(แสดงความเห็น? | ร่างกฎหมายน่าสนใจ | จำนวน: 0 คะแนน)

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
ศุกร์ 03 ก.พ. 17@ 15:08:55 ICT โดย law2012 (อ่าน 24 ครั้ง)
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: แนวทางและความเชื่อมโยงในการดำเนินงานและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระหว่าง กสม. องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหาร และองค์กรฝ่ายตุลาการ
ศุกร์ 03 ก.พ. 17@ 14:54:10 ICT โดย law2012 (อ่าน 35 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ แนวทางและความเชื่อมโยงในการดำเนินงานและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระหว่าง กสม. องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหาร และองค์กรฝ่ายตุลาการ

(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: หลักการตรากฎหมายที่ดีของฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา
ศุกร์ 03 ก.พ. 17@ 14:50:50 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
บทความทางวิชาการหลักการตรากฎหมายที่ดีของฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา
โดย  นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์  สำนักกฎหมาย
 


(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทย
ศุกร์ 03 ก.พ. 17@ 14:46:16 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทย
โดย  นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์  สำนักกฎหมาย
 

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2559
ศุกร์ 03 ก.พ. 17@ 11:35:54 ICT โดย law2012 (อ่าน 33 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ ปีที่ 13  ฉบับที่ 6  ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2559 

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.: ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....
อังคาร 17 ม.ค. 17@ 14:41:00 ICT โดย law2012 (อ่าน 25 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา
ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....

โดย นางจินดา  ศรีเพ็งแก้ว  นิติกรชำนาญการพิเศษ  กลุ่มงานกฎหมาย 2   สำนักกฎหมาย

(แสดงความเห็น? | หนึ่งสัปดาห์กับ สนช. | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.: ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ....
พุธ 11 ม.ค. 17@ 10:02:30 ICT โดย law2012 (อ่าน 26 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา
ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ....

โดย  นายณัฐพล  นันทมานพ  ประชุมญาติ  นิติกรชำนาญการ  กลุ่มงานกฎหมาย ๑

(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับ สนช. | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: ก.ย.-ต.ค. 2559
ศุกร์ 09 ธ.ค. 16@ 18:24:21 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. 432/2559 วันที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 2559 
เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: นโยบายรัฐกับการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย
ศุกร์ 09 ธ.ค. 16@ 18:09:57 ICT โดย law2012 (อ่าน 33 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ นโยบายรัฐกับการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย

(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ก.ย.-ต.ค. 2559
ศุกร์ 09 ธ.ค. 16@ 18:06:26 ICT โดย law2012 (อ่าน 34 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา

      ตอนที่ 6  ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติในระบบงานนิติบัญญัติ(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

แนะนำกฎหมายใหม่: ก.ย.-ต.ค. 2559
ศุกร์ 09 ธ.ค. 16@ 17:57:07 ICT โดย law2012 (อ่าน 29 ครั้ง)
แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙


(แสดงความเห็น? | แนะนำกฎหมายใหม่ | จำนวน: 0 คะแนน)

799 เรื่อง (54 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)