ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:675534
ทั้งหมด:675680
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
สารพันปัญหากฎหมาย: การเล่นแชร์เป็นความผิดต่อกฎหมายหรือไม่
จันทร์ 01 ก.ค. 19@ 16:31:30 ICT โดย law2012 (อ่าน 5 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมาย

การเล่นแชร์เป็นความผิดต่อกฎหมายหรือไม่(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: มาตรการในการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ตามกฎหมายไทย
จันทร์ 01 ก.ค. 19@ 16:28:51 ICT โดย law2012 (อ่าน 7 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายมาตรการในการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ตามกฎหมายไทย


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
จันทร์ 01 ก.ค. 19@ 16:23:48 ICT โดย law2012 (อ่าน 9 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ

ความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : กระบวนการภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
จันทร์ 01 ก.ค. 19@ 16:18:19 ICT โดย law2012 (อ่าน 8 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญ

กระบวนการภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

แนะนำกฎหมายใหม่: พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
จันทร์ 01 ก.ค. 19@ 16:14:15 ICT โดย law2012 (อ่าน 5 ครั้ง)
แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561(แสดงความเห็น? | แนะนำกฎหมายใหม่ | จำนวน: 0 คะแนน)

ร่างกฎหมายน่าสนใจ: ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....
จันทร์ 01 ก.ค. 19@ 16:10:42 ICT โดย law2012 (อ่าน 6 ครั้ง)
ร่างกฎหมายที่น่าสนใจร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....

(แสดงความเห็น? | ร่างกฎหมายน่าสนใจ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: ก้าวต่อไปของประเทศไทย
จันทร์ 01 ก.ค. 19@ 16:06:24 ICT โดย law2012 (อ่าน 8 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ ก้าวต่อไปของประเทศไทย

(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
จันทร์ 01 ก.ค. 19@ 16:04:11 ICT โดย law2012 (อ่าน 10 ครั้ง)
บทความทางวิชาการความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ "หลักอิสระ" ในกระบวนการยุติธรรม
โดย  ดร.น้ำแท้  มีบุญสร้าง


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: การปฏิรูปกระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
จันทร์ 01 ก.ค. 19@ 15:51:28 ICT โดย law2012 (อ่าน 6 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ การปฏิรูปกระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
      สัมภาษณ์ : นายพีระศักดิ์  พอจิต > นายวัลลภ  นาคบัว > ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ > นางสุริศา  ไขว้พันธุ์


(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: วารสารจุลนิติ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
พฤหัสบดี 27 มิ.ย. 19@ 13:16:14 ICT โดย law2012 (อ่าน 8 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.: ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
จันทร์ 21 ม.ค. 19@ 10:51:22 ICT โดย law2012 (อ่าน 16 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภาความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

โดย  นางสาวสุธีรา  จินายน  นิติกรชำนาญการ  กลุ่มงานกฎหมาย  2  สำนักกฎหมาย

(แสดงความเห็น? | หนึ่งสัปดาห์กับ สนช. | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.: ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ....
จันทร์ 21 ม.ค. 19@ 10:48:14 ICT โดย law2012 (อ่าน 11 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภาความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ....

โดย  นางสาวศิวณัฐภรณ์  นันทะมา  นิติกรปฏิบัติการ

(แสดงความเห็น? | หนึ่งสัปดาห์กับ สนช. | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.: ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
จันทร์ 21 ม.ค. 19@ 10:45:27 ICT โดย law2012 (อ่าน 12 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภาความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

โดย  นางสาวภัณฑิลา  กิติโยดม  นิติกรชำนาญการพิเศษ  กลุ่มงานกฎหมาย 1  สำนักกฎหมาย

(แสดงความเห็น? | หนึ่งสัปดาห์กับ สนช. | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.: ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
จันทร์ 21 ม.ค. 19@ 10:43:17 ICT โดย law2012 (อ่าน 15 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภาความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

โดย  นางสาวสมสมร  นาคนาค  นิติกรชำนาญการพิเศษ  กลุ่มงานกฎหมาย 2  สำนักกฎหมาย

(แสดงความเห็น? | หนึ่งสัปดาห์กับ สนช. | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.: ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ....
จันทร์ 21 ม.ค. 19@ 10:40:57 ICT โดย law2012 (อ่าน 14 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภาความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ....

โดย  นางสาวน้ำฝน  ราชสมบัติ  นิติกรชำนาญการ  กลุ่มงานกฎหมาย 2  สำนักกฎหมาย

(แสดงความเห็น? | หนึ่งสัปดาห์กับ สนช. | จำนวน: 0 คะแนน)

794 เรื่อง (53 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)