ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:695364
ทั้งหมด:695510
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
แนะนำกฎหมายใหม่: ก.ค.-ส.ค. 2559
ศุกร์ 09 ธ.ค. 16@ 17:54:11 ICT โดย law2012 (อ่าน 27 ครั้ง)
แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
    

(แสดงความเห็น? | แนะนำกฎหมายใหม่ | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ก.ย.-ต.ค.2559
ศุกร์ 09 ธ.ค. 16@ 17:45:50 ICT โดย law2012 (อ่าน 23 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการบังคับตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในคดีแพ่งและคดีอาญา

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: ก.ย.-ต.ค. 2559
ศุกร์ 09 ธ.ค. 16@ 17:41:18 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายสถาบันวิทยาลัยชุมชน : Institute of Community Colleges 


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ก.ย.-ต.ค. 2559
ศุกร์ 09 ธ.ค. 16@ 17:38:55 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายพร้อมเพย์ : บริการรับ-โอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ก.ย.-ต.ค. 2559
ศุกร์ 09 ธ.ค. 16@ 17:35:09 ICT โดย law2012 (อ่าน 31 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญวุฒิสภาชุดแรกกับบทบาทอำนาจหน้าที่ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใหม่


(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

ร่างกฎหมายน่าสนใจ: ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... (หมวด ๖ การจัดซื้อจัดจ้าง ถึงบทเฉพาะกาล)
พุธ 30 พ.ย. 16@ 13:41:06 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
ร่างกฎหมายที่น่าสนใจร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... (หมวด ๖  การจัดซื้อจัดจ้าง ถึงบทเฉพาะกาล) 

(แสดงความเห็น? | ร่างกฎหมายน่าสนใจ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: ศาลยุติธรรมกับการแก้ปัญหาการทุจริต : อดีต ปัจจุบัน อนาคต (ความหมาย ความสำคัญ และแนวคิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน)
พุธ 30 พ.ย. 16@ 13:20:01 ICT โดย law2012 (อ่าน 29 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ "ศาลยุติธรรมกับการแก้ปัญหาการทุจริต : อดีต ปัจจุบัน อนาคต" (ความหมาย ความสำคัญ และแนวคิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน)

(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: "ศาลยุติธรรมกับการแก้ปัญหาการทุจริต : อดีต ปัจจุบัน อนาคต"
พุธ 30 พ.ย. 16@ 13:16:19 ICT โดย law2012 (อ่าน 25 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ "ศาลยุติธรรมกับการแก้ปัญหาการทุจริต : อดีต ปัจจุบัน อนาคต" (บทบาทของศาลยุติธรรมต่อการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง)

(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: นโยบายรัฐกับการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย
พุธ 30 พ.ย. 16@ 13:12:30 ICT โดย law2012 (อ่าน 22 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ นโยบายรัฐกับการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย 

(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ประสิทธิภาพของ "รัฐสภา" ภายใต้เจตนารมณ์ของ "รัฐธรรมนูญ"
พุธ 30 พ.ย. 16@ 12:39:07 ICT โดย law2012 (อ่าน 22 ครั้ง)
บทความทางวิชาการประสิทธิภาพของ "รัฐสภา" ภายใต้เจตนารมณ์ของ "รัฐธรรมนูญ"  ตอนที่ ๓
โดย นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์
 

(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: การปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแนวใหม่
พุธ 30 พ.ย. 16@ 11:28:20 ICT โดย law2012 (อ่าน 74 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ การปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแนวใหม่
       สัมภาษณ์ > นายมนัส  แจ่มเวหา  > นายโกมล  จิรชัยสุทธิกุล
 
     

(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2559
พุธ 30 พ.ย. 16@ 11:05:39 ICT โดย law2012 (อ่าน 35 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 5  ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2559 

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ศุกร์ 04 พ.ย. 16@ 12:08:47 ICT โดย law2012 (อ่าน 36 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง  พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
        (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ หรือไม่

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนุญ ที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง  ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
        มาตรา ๔๕ ว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๑ วรรคสอง มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ หรือไม่(แสดงความเห็น? | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๑๒๔๙๘/๒๕๕๘ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ศุกร์ 04 พ.ย. 16@ 11:52:31 ICT โดย law2012 (อ่าน 66 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๑๒๔๙๘/๒๕๕๘  วันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เรื่อง  ละเมิด (แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา ตอนที่ 5
ศุกร์ 04 พ.ย. 16@ 10:46:38 ICT โดย law2012 (อ่าน 39 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา  

      ตอนที่ 5  กระบวนการตรากฎหมาย(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

799 เรื่อง (54 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)