ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:697847
ทั้งหมด:697993
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
หน้าต่างโลก: วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา ตอนที่ 4
ศุกร์ 04 พ.ย. 16@ 10:43:09 ICT โดย law2012 (อ่าน 37 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา  

      ตอนที่ 4  ข้อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับอำนาจและระบบงานของสภา(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา ตอนที่ 4
ศุกร์ 04 พ.ย. 16@ 10:40:08 ICT โดย law2012 (อ่าน 31 ครั้ง)
วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา
      ตอนที่ 4  ข้อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับอำนาจและระบบงานของสภา


(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ประสิทธิภาพของ "รัฐสภา" ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
พฤหัสบดี 03 พ.ย. 16@ 14:31:58 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
บทความทางวิชาการประสิทธิภาพของ "รัฐสภา" ภายใต้เจตนารมณ์ของ "รัฐธรรมนูญ" ตอนที่ ๒
โดย  นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์  


(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การพิสูจน์ความรับผิดทางละเมิดของแพทย์จากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ
พฤหัสบดี 03 พ.ย. 16@ 14:23:15 ICT โดย law2012 (อ่าน 37 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

การพิสูจน์ความรับผิดทางละเมิดของแพทย์จากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ
โดย  ดร.ธนกฤต  วรธนัชชากุล (แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
พฤหัสบดี 03 พ.ย. 16@ 13:15:19 ICT โดย law2012 (อ่าน 37 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
      สัมภาษณ์  >  คุณปกรณ์  นิลประพันธ์  >  คุณพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ  >  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ (แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: มาตรการทางกฎหมายและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแร่อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสำหรับประเทศไทย
พฤหัสบดี 03 พ.ย. 16@ 11:24:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 34 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ มาตรการทางกฎหมายและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแร่อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสำหรับประเทศไทย
      สัมภาษณ์  >  นายชาติ  หงศ์เทียมจันทร์  >  ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  วงศ์บัณฑิต  >  ดร.สมิทธ์  ตุงคะสมิต 


(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

ร่างกฎหมายน่าสนใจ: ก.ค.-ส.ค. 2559
พฤหัสบดี 03 พ.ย. 16@ 10:46:42 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
ร่างกฎหมายที่น่าสนใจร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... (หมวด 1 บททั่วไป ถึงหมวด 5 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ)

(แสดงความเห็น? | ร่างกฎหมายน่าสนใจ | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ก.ค.-ส.ค.2559
พฤหัสบดี 03 พ.ย. 16@ 10:43:31 ICT โดย law2012 (อ่าน 39 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญปัญหาเกี่ยวกับความหมายของคำว่า "เงินแผ่นดิน" 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ก.ค.-ส.ค.2559
พฤหัสบดี 03 พ.ย. 16@ 10:40:58 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่เนื่องจากการเป็นบุคคลล้มละลาย

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: ก.ค.-ส.ค.2559
พฤหัสบดี 03 พ.ย. 16@ 10:37:21 ICT โดย law2012 (อ่าน 38 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายเกร็ดแนวคิดจากกฎหมายนิวเคลียร์ของต่างประเทศ 
 

(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ปีที่ 13 ฉบับที่ 4
พฤหัสบดี 03 พ.ย. 16@ 10:31:17 ICT โดย law2012 (อ่าน 49 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายการจัดระเบียบสังคมกับปัญหาการขอทานในประเทศไทย 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 13 ฉบับที่ 4
พฤหัสบดี 13 ต.ค. 16@ 14:37:33 ICT โดย law2012 (อ่าน 34 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 4  ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2559 

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

แนะนำกฎหมายใหม่: พ.ค.-มิ.ย. 2559
ศุกร์ 07 ต.ค. 16@ 10:12:49 ICT โดย law2012 (อ่าน 31 ครั้ง)
แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559


(แสดงความเห็น? | แนะนำกฎหมายใหม่ | จำนวน: 0 คะแนน)

แนะนำกฎหมายใหม่: มี.ค.-เม.ย. 2559
ศุกร์ 07 ต.ค. 16@ 10:11:30 ICT โดย law2012 (อ่าน 34 ครั้ง)
แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ> พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558
> พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558


(แสดงความเห็น? | แนะนำกฎหมายใหม่ | จำนวน: 0 คะแนน)

แนะนำกฎหมายใหม่: ม.ค.-ก.พ. 2559
ศุกร์ 07 ต.ค. 16@ 10:09:38 ICT โดย law2012 (อ่าน 34 ครั้ง)
แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ> พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
> พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558


(แสดงความเห็น? | แนะนำกฎหมายใหม่ | จำนวน: 0 คะแนน)

799 เรื่อง (54 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)