ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:695364
ทั้งหมด:695510
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
แนะนำกฎหมายใหม่: ก.ย.-ต.ค. 2548
พฤหัสบดี 06 ต.ค. 16@ 10:42:33 ICT โดย law2012 (อ่าน 27 ครั้ง)
แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ      > รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2548
     > พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
     > พระราชบัญญัติการผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548
        


(แสดงความเห็น? | แนะนำกฎหมายใหม่ | จำนวน: 0 คะแนน)

แนะนำกฎหมายใหม่: ก.ค.-ส.ค. 2548
พฤหัสบดี 06 ต.ค. 16@ 10:40:06 ICT โดย law2012 (อ่าน 21 ครั้ง)
แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ     > พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
     > พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548
        


(แสดงความเห็น? | แนะนำกฎหมายใหม่ | จำนวน: 0 คะแนน)

แนะนำกฎหมายใหม่: พ.ค.-มิ.ย. 2548
พฤหัสบดี 06 ต.ค. 16@ 10:37:27 ICT โดย law2012 (อ่าน 26 ครั้ง)
แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ      พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 

(แสดงความเห็น? | แนะนำกฎหมายใหม่ | จำนวน: 0 คะแนน)

แนะนำกฎหมายใหม่: มี.ค.-เม.ย. 2548
พฤหัสบดี 06 ต.ค. 16@ 10:33:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ      > พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
     > พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547
        


(แสดงความเห็น? | แนะนำกฎหมายใหม่ | จำนวน: 0 คะแนน)

แนะนำกฎหมายใหม่: ม.ค.-ก.พ. 2548
พฤหัสบดี 06 ต.ค. 16@ 10:31:17 ICT โดย law2012 (อ่าน 26 ครั้ง)
แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ     > พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2547
     > พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
        


(แสดงความเห็น? | แนะนำกฎหมายใหม่ | จำนวน: 0 คะแนน)

แนะนำกฎหมายใหม่: พ.ย.-ธ.ค. 2547
พฤหัสบดี 06 ต.ค. 16@ 10:29:06 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ     > พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
     > พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547
     > พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2547
     > ข้อกำหนดเกี่ยวกับการพิจารณาและวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
        ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2547
        


(แสดงความเห็น? | แนะนำกฎหมายใหม่ | จำนวน: 0 คะแนน)

แนะนำกฎหมายใหม่: ก.ย.-ต.ค. 2547
พฤหัสบดี 06 ต.ค. 16@ 10:25:18 ICT โดย law2012 (อ่าน 24 ครั้ง)
แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ    > พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
    > พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2547
    > ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547
    > กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการโอนข้าราชการซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตำรวจหรือการโอนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547
       


(แสดงความเห็น? | แนะนำกฎหมายใหม่ | จำนวน: 0 คะแนน)

แนะนำกฎหมายใหม่: ก.ค.-ส.ค. 2547
พฤหัสบดี 06 ต.ค. 16@ 10:15:55 ICT โดย law2012 (อ่าน 21 ครั้ง)
แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ     > พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
     > พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546
     > พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาล พ.ศ. 2547
     > กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
          


(แสดงความเห็น? | แนะนำกฎหมายใหม่ | จำนวน: 0 คะแนน)

แนะนำกฎหมายใหม่: พ.ค. - มิ.ย. 2547
พุธ 05 ต.ค. 16@ 17:17:43 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ     > พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
     > พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
     > พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
     > พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
        


(แสดงความเห็น? | แนะนำกฎหมายใหม่ | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: พ.ค.-มิ.ย. 2559
พุธ 05 ต.ค. 16@ 17:10:24 ICT โดย law2012 (อ่าน 31 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: มี.ค.-เม.ย. 2559
พุธ 05 ต.ค. 16@ 17:08:43 ICT โดย law2012 (อ่าน 27 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ม.ค.-ก.พ. 2559
พุธ 05 ต.ค. 16@ 17:07:22 ICT โดย law2012 (อ่าน 27 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมาย

คู่มือสำหรับประชาชน : การอำนวยความสะดวกของทางราชการ (แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: พ.ย.-ธ.ค. 2557
พุธ 05 ต.ค. 16@ 17:04:13 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายมาตรการทางกฎหมายในการรักษาความปลอดภัยในอากาศยาน 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ก.ย.-ต.ค. 2557
พุธ 05 ต.ค. 16@ 16:54:57 ICT โดย law2012 (อ่าน 33 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายหลักเกณฑ์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่มตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ก.ค.-ส.ค. 2558
พุธ 05 ต.ค. 16@ 16:53:07 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายปัญหาการดำเนินคดีอาญากรณีที่เด็กหรือเยาวชนถูกต้องหาว่าเป็นผู้กระทำความผิด 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

799 เรื่อง (54 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)