ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:695654
ทั้งหมด:695800
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
สารพันปัญหากฎหมาย: พ.ค.-มิ.ย. 2553
พุธ 05 ต.ค. 16@ 11:22:57 ICT โดย law2012 (อ่าน 27 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายภาษีมลพิษ : มาตรการควบคุมสิ่งแวดล้อมแนวใหม่ 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: มี.ค.-เม.ย. 2553
พุธ 05 ต.ค. 16@ 11:11:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 25 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายการยกเลิก ส.ค.1 แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินได้จริงหรือ 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ม.ค.-ก.พ. 2553
พุธ 05 ต.ค. 16@ 11:08:39 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: พ.ย.-ธ.ค. 2552
พุธ 05 ต.ค. 16@ 11:06:44 ICT โดย law2012 (อ่าน 25 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขอพระราชทานอภัยโทษ 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ก.ย.-ต.ค. 2552
พุธ 05 ต.ค. 16@ 10:55:23 ICT โดย law2012 (อ่าน 27 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายโฉนดชุมชน : ทางเลือกใหม่ในการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกร 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ก.ค.-ส.ค. 2552
พุธ 05 ต.ค. 16@ 09:29:21 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายนโยบายการประกันราคา : ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทย  

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: พ.ค.-มิ.ย. 2552
พุธ 05 ต.ค. 16@ 09:24:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 33 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายนมโรงเรียนกับการทุจริตในภาครัฐ 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: มี.ค.-เม.ย. 2552
พุธ 05 ต.ค. 16@ 09:07:26 ICT โดย law2012 (อ่าน 29 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายโรฮิงญากับการค้ามนุษย์  

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ม.ค.-ก.พ. 2552
พุธ 05 ต.ค. 16@ 09:06:04 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายสิทธิในการได้รับการเยียวยาจากรัฐของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: พ.ย.-ธ.ค. 2551
พุธ 05 ต.ค. 16@ 08:57:04 ICT โดย law2012 (อ่าน 26 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายสารเมลามีนกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ก.ย.-ต.ค. 2551
พุธ 05 ต.ค. 16@ 08:53:50 ICT โดย law2012 (อ่าน 29 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมาย     > การเรียกดอกเบี้ยเงินกู้เกินกว่าอัตราตามที่กฎหมายกำหนดไว้ดอกเบี้ยนั้นย่อมตกเป็นโมฆะ
     > อายุความบัตรเครดิต
        


(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ก.ค.-ส.ค. 2551
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 17:32:17 ICT โดย law2012 (อ่าน 25 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมาย     > หลักเกณฑ์ในการทำสัญญา
     > ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแพ่ง
     > วิธีการแบ่งมรดก
     > การขอเป็นผู้จัดการมรดก
     > การทำพินัยกรรม
        


(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: พ.ค.-มิ.ย. 2551
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 17:29:05 ICT โดย law2012 (อ่าน 25 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมาย     > ทรัพย์สินบางประเภทของลูกหนี้ที่แพ้คดีเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะยึดหรืออายัดไม่ได้
     > ปัญหาเรื่องกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ
     > ปัญหาเรื่องค่าชดเชยตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน
     > ปัญหาเรื่องการใช้คำนำหน้านามหญิง
        
    


(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: มี.ค.-เม.ย.2551
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 16:58:51 ICT โดย law2012 (อ่าน 24 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายการฟ้องหย่า 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ม.ค.-ก.พ. 2551
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 16:57:12 ICT โดย law2012 (อ่าน 29 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายหมายศาล 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

799 เรื่อง (54 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)