ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:675531
ทั้งหมด:675677
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
มุมสะท้อนความคิด: พ.ค.-มิ.ย. 2559
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 16:06:18 ICT โดย law2012 (อ่าน 6 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการตกเป็นบุคคลล้มละลายกับสถานภาพของการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: มี.ค.-เม.ย. 2558
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 16:03:20 ICT โดย law2012 (อ่าน 6 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการปฏิบ้ติราชการแทน  การรักษาราชการแทน  และการรักษาการในตำแหน่งของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ม.ค.-ก.พ. 2559
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 15:59:21 ICT โดย law2012 (อ่าน 4 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติผลการบังคับใช้กฎหมายลำดับรองภายหลังจากที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายเดิม 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: พ.ย.-ธ.ค. 2558
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 15:57:15 ICT โดย law2012 (อ่าน 5 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับโดยร่างพระราชบัญญัติฉบับเดียว 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ก.ย.-ต.ค. 2558
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 15:55:18 ICT โดย law2012 (อ่าน 4 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติผลการบังคับทางกฎหมาย กรณีการจัดประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ก.ค.-ส.ค. 2558
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 15:53:33 ICT โดย law2012 (อ่าน 7 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติข้อพิจารณาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย  กรณีการบัญญัติกฎหมายโดยการให้นำบทกำหนดโทษของกฎหมายอื่นมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: พ.ค.-มิ.ย. 2558
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 15:50:51 ICT โดย law2012 (อ่าน 5 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติเจตนารมณ์ของการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) และ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2558 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: มี.ค.-เม.ย. 2558
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 15:47:13 ICT โดย law2012 (อ่าน 4 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับกรณีทรัพย์สินของรัฐบาลที่ใช้ในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะ 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ม.ค.-ก.พ. 2558
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 15:41:27 ICT โดย law2012 (อ่าน 4 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล
             ตอน  การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลตามกฎหมายเฉพาเด้าน
 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: พ.ย.-ธ.ค. 2557
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 15:38:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 2 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล
             ตอน  การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง พ.ศ. 2546
 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ก.ย.-ต.ค. 2557
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 15:35:07 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายใหม่และกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ก.ค.-ส.ค. 2557
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 15:33:17 ICT โดย law2012 (อ่าน 5 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติหลักการกำหนดคุณสมบัติของการเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยจะต้องเป็นสมาชิกพรรค 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: พ.ค.-มิ.ย. 2557
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 15:29:44 ICT โดย law2012 (อ่าน 4 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติหลักเกณฑ์ในการคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดี 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: มี.ค.-เม.ย. 2557
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 15:27:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 6 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติหลักการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 อันเป็นกฎหมายฉบับใหม่

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ม.ค.-ก.พ. 2557
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 14:58:37 ICT โดย law2012 (อ่าน 4 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

794 เรื่อง (53 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)