ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:695652
ทั้งหมด:695798
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
สารพันปัญหากฎหมาย: พ.ย.-ธ.ค. 2550
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 16:54:48 ICT โดย law2012 (อ่าน 29 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมาย     > ปัญหาการใช้สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
     > ปัญหาการใช้สิทธิในการนำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน
     > ปัญหาเรื่องสิทธิที่จะได้รับค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติงานในต่างท้องที่
     > ปัญหาเรื่องหน่วยงานของรัฐจะมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
     > ปัญหาการพิจารณาสิทธิเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ
        


(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ก.ค.-ส.ค. 2550
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 16:50:32 ICT โดย law2012 (อ่าน 29 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมาย     > ปัญหาไม่ผ่านการคัดเลือกเพราะใบอนุญาตขับรถยนต์หมดอายุ
     > ปัญหาเมื่อลูกสุดที่รักสอบคัดเลือกผ่านแล้วแต่ถูกตัดสิทธิเพราะพฤติกรรมของพ่อ
     > ปัญหาเมื่อ น.ส.3 ก ออกโดยไม่ชอบแล้วจะทำอย่างไร
     > ปัญหาก่อนมีคำสั่งห้ามใช้อาคารและให้รื้อถอนบ้านนั้นจะต้องมีการแจ้งให้เจ้าบ้านทราบก่อนเสมอ
     > ปัญหาเมื่อฝรั่งอยากอยู่เมืองไทยจะทำได้หรือไม่
        


(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: พ.ค.-มิ.ย. 2550
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 16:45:25 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมาย     > ปัญหาการพิจารณาโทษข้าราชการ
     > ปัญหาการดำเนินการทางวินัย : กรณีเปลี่ยนโทษภาคทัณฑ์เป็นลดขั้นเงินเดือน
     > ปัญหาข้าราชการขอลาออกจากราชการ
     > ปัญหาการดำเนินการทางวินัย : กรณีข้าราชการเกษียณอายุราชการ
     > ปัญหาการลงโทษลดขั้นเงินเดือน
     > ปัญหาการดำเนินการทางวินัย : กรณีสั่งลงโทษเพิ่มเวรยาม
     > ปัญหาการดำเนินการทางวินัย : กรณีพนักงานสุขาภิบาลกระทำความผิดต่อหน้าที่แล้วลาออกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน
     > ปัญหาการสั่งลงโทษโดยให้มีผลย้อนหลังไปก่อนวันออกคำสั่ง
       


(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: มี.ค.-เม.ย. 2550
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 16:39:57 ICT โดย law2012 (อ่าน 27 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายข้อควรรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง  

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ม.ค. - ก.พ. 2558
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 16:25:42 ICT โดย law2012 (อ่าน 29 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมาย     > การไปเป็นพยานตามหมายศาล และการไปให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวน
     > หลักเกณฑ์การทำสัญญาของผู้รับทุนและข้าราชการที่ไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ
     > หลักเกณฑ์การผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาลาศึกษา
        ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ และสัญญาลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ
     > หลักเกณฑ์การทำสัญญาค้ำประกันสัญญาของข้าราชการหรือผู้รับทุนรัฐบาลที่ไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
        รวมทั้งข้าราชการหรือรับทุนที่ไปศึกษาภายในประเทศ
     > หลักเกณฑ์การผ่อนผันการชำระหนี้แก่ผู้ค้ำประกัน
     > การแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
     > การให้ความคุ้มครองข้าราชการผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
          


(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: พ.ค.-มิ.ย. 2559
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 16:06:18 ICT โดย law2012 (อ่าน 29 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการตกเป็นบุคคลล้มละลายกับสถานภาพของการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: มี.ค.-เม.ย. 2558
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 16:03:20 ICT โดย law2012 (อ่าน 29 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการปฏิบ้ติราชการแทน  การรักษาราชการแทน  และการรักษาการในตำแหน่งของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ม.ค.-ก.พ. 2559
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 15:59:21 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติผลการบังคับใช้กฎหมายลำดับรองภายหลังจากที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายเดิม 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: พ.ย.-ธ.ค. 2558
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 15:57:15 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับโดยร่างพระราชบัญญัติฉบับเดียว 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ก.ย.-ต.ค. 2558
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 15:55:18 ICT โดย law2012 (อ่าน 26 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติผลการบังคับทางกฎหมาย กรณีการจัดประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ก.ค.-ส.ค. 2558
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 15:53:33 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติข้อพิจารณาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย  กรณีการบัญญัติกฎหมายโดยการให้นำบทกำหนดโทษของกฎหมายอื่นมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: พ.ค.-มิ.ย. 2558
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 15:50:51 ICT โดย law2012 (อ่าน 29 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติเจตนารมณ์ของการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) และ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2558 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: มี.ค.-เม.ย. 2558
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 15:47:13 ICT โดย law2012 (อ่าน 29 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับกรณีทรัพย์สินของรัฐบาลที่ใช้ในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะ 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ม.ค.-ก.พ. 2558
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 15:41:27 ICT โดย law2012 (อ่าน 25 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล
             ตอน  การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลตามกฎหมายเฉพาเด้าน
 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: พ.ย.-ธ.ค. 2557
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 15:38:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 20 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล
             ตอน  การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง พ.ศ. 2546
 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

799 เรื่อง (54 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)