ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:675532
ทั้งหมด:675678
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
มุมสะท้อนความคิด: ก.ค.-ส.ค. 2554
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 13:51:49 ICT โดย law2012 (อ่าน 3 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
             ตอนที่ 1  ว่าด้วยมาตรการและกระบวนการในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: พ.ค.-มิ.ย. 2554
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 13:49:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 5 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: มี.ค.-เม.ย. 2554
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 13:47:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 4 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติปฏิบัติราชการอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตอน  ข้อจำกัดของสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ม.ค.-ก.พ. 2554
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 13:45:48 ICT โดย law2012 (อ่าน 7 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติปฏิบัติราชการอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตอน  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยได้
  

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: พ.ย.-ธ.ค. 2553
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 13:42:42 ICT โดย law2012 (อ่าน 3 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติหลักการและข้อแตกต่างระหว่าง "ประชามติ" กับ "ประชาพิจารณ์" ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ก.ย.-ต.ค.2553
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 13:38:27 ICT โดย law2012 (อ่าน 4 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. .... 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ก.ค.-ส.ค.2553
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 09:49:27 ICT โดย law2012 (อ่าน 5 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการใช้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภา 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: พ.ค.-มิ.ย. 2553
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 08:39:23 ICT โดย law2012 (อ่าน 6 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติจุดต่างแห่งอำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรฯ

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: มี.ค.-เม.ย. 2553
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 08:30:35 ICT โดย law2012 (อ่าน 2 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติสิทธิในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนจะเกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างไร 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ม.ค.-ก.พ. 2553
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 08:27:51 ICT โดย law2012 (อ่าน 7 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาเกษตร รูปแบบใดจึงจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างแท้จริง

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: พ.ย.-ธ.ค. 2552
จันทร์ 03 ต.ค. 16@ 15:48:57 ICT โดย law2012 (อ่าน 7 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติสภาพปัญหาทางกฎหมายกับแนวคิดใหม่ในการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ก.ย.-ต.ค. 2552
พฤหัสบดี 29 ก.ย. 16@ 14:16:02 ICT โดย law2012 (อ่าน 6 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติธุรกิจบัตรเครดิตกับมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ก.ค.-ส.ค. 2552
พฤหัสบดี 29 ก.ย. 16@ 14:14:35 ICT โดย law2012 (อ่าน 7 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฯ กับการปกป้องพระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: พ.ค.-มิ.ย. 2552
พฤหัสบดี 29 ก.ย. 16@ 11:15:08 ICT โดย law2012 (อ่าน 6 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการควบคุมธุรกิจประกันภัยตามกำหมายที่แก้ไขใหม่ 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: มี.ค.-เม.ย. 2552
พฤหัสบดี 29 ก.ย. 16@ 11:13:28 ICT โดย law2012 (อ่าน 6 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กฎหมายเสือกระดาษ 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

794 เรื่อง (53 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)