ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:695653
ทั้งหมด:695799
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
มุมสะท้อนความคิด: พ.ย.-ธ.ค. 2552
จันทร์ 03 ต.ค. 16@ 15:48:57 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติสภาพปัญหาทางกฎหมายกับแนวคิดใหม่ในการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ก.ย.-ต.ค. 2552
พฤหัสบดี 29 ก.ย. 16@ 14:16:02 ICT โดย law2012 (อ่าน 23 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติธุรกิจบัตรเครดิตกับมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ก.ค.-ส.ค. 2552
พฤหัสบดี 29 ก.ย. 16@ 14:14:35 ICT โดย law2012 (อ่าน 27 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฯ กับการปกป้องพระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: พ.ค.-มิ.ย. 2552
พฤหัสบดี 29 ก.ย. 16@ 11:15:08 ICT โดย law2012 (อ่าน 29 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการควบคุมธุรกิจประกันภัยตามกำหมายที่แก้ไขใหม่ 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: มี.ค.-เม.ย. 2552
พฤหัสบดี 29 ก.ย. 16@ 11:13:28 ICT โดย law2012 (อ่าน 29 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กฎหมายเสือกระดาษ 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ม.ค.-ก.พ. 2552
พฤหัสบดี 29 ก.ย. 16@ 11:11:47 ICT โดย law2012 (อ่าน 27 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติวิบากกรรมร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ก้าวแรกกฎหมายภาคประชาชน 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: พ.ย.-ธ.ค. 2551
พฤหัสบดี 29 ก.ย. 16@ 11:10:16 ICT โดย law2012 (อ่าน 29 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ความพยายามอีกครั้งในการคุ้มครองมนุษย์คอนโด 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ก.ย.-ต.ค. 2551
พฤหัสบดี 29 ก.ย. 16@ 11:08:26 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติปฏิรูปที่ดินโดยภาคประชาชน ทางออกปัญหา ส.ป.ก. 4-01 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ก.ค.-ส.ค. 2551
พฤหัสบดี 29 ก.ย. 16@ 11:06:17 ICT โดย law2012 (อ่าน 27 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการคุ้มครองสิทธิของผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมในปัจจุบันและอนาคต 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: พ.ค.-มิ.ย. 2551
พฤหัสบดี 29 ก.ย. 16@ 11:03:27 ICT โดย law2012 (อ่าน 26 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติกระบวนการยุติธรรมกับการคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบัน  

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

ร่างกฎหมายน่าสนใจ: พ.ค.-มิ.ย. 2559
พฤหัสบดี 29 ก.ย. 16@ 10:59:12 ICT โดย law2012 (อ่าน 38 ครั้ง)
ร่างกฎหมายที่น่าสนใจร่างพระราชบัญญัติการพิจารณาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....  

(แสดงความเห็น? | ร่างกฎหมายน่าสนใจ | จำนวน: 0 คะแนน)

ร่างกฎหมายน่าสนใจ: มี.ค. - เม.ย. 2559
พฤหัสบดี 29 ก.ย. 16@ 10:57:28 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
ร่างกฎหมายที่น่าสนใจร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ....

(แสดงความเห็น? | ร่างกฎหมายน่าสนใจ | จำนวน: 0 คะแนน)

ร่างกฎหมายน่าสนใจ: ม.ค.-ก.พ. 2559
พฤหัสบดี 29 ก.ย. 16@ 10:49:34 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
ร่างกฎหมายที่น่าสนใจร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... 

(แสดงความเห็น? | ร่างกฎหมายน่าสนใจ | จำนวน: 0 คะแนน)

ร่างกฎหมายน่าสนใจ: พ.ย.-ธ.ค. 2558
พฤหัสบดี 29 ก.ย. 16@ 10:48:01 ICT โดย law2012 (อ่าน 65 ครั้ง)
ร่างกฎหมายที่น่าสนใจร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... 

(แสดงความเห็น? | ร่างกฎหมายน่าสนใจ | จำนวน: 0 คะแนน)

ร่างกฎหมายน่าสนใจ: ก.ย.-ต.ค. 2558
พฤหัสบดี 29 ก.ย. 16@ 10:46:01 ICT โดย law2012 (อ่าน 26 ครั้ง)
ร่างกฎหมายที่น่าสนใจร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ....

(แสดงความเห็น? | ร่างกฎหมายน่าสนใจ | จำนวน: 0 คะแนน)

799 เรื่อง (54 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)