ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:695365
ทั้งหมด:695511
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
คมความคิด : มี.ค.-เม.ย. 2556
พุธ 28 ก.ย. 16@ 12:29:02 ICT โดย law2012 (อ่าน 25 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญปัญหาข้อกฎหมายของความหมายคำว่า "ต้องคำพิพากษาให้จำคุก" ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ม.ค.-ก.พ. 2556
พุธ 28 ก.ย. 16@ 09:57:01 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญการออกเสียงประชามติ ; เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ "กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
โดยกำหนดหลักการให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่" 


(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : พ.ย.-ธ.ค. 2555
พุธ 28 ก.ย. 16@ 09:54:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 26 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญสิทธิยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 212 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ก.ย.-ตค. 2555
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 10:36:39 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ก.ค.-ส.ค. 2555
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 10:14:26 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญสภาพบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : พ.ค.-มิ.ย. 2555
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 10:12:47 ICT โดย law2012 (อ่าน 25 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญปัญหาการยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 วรรคสอง 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : มี.ค.-เม.ย. 2555
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 10:11:31 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญกลไกการตรวจสอบการตราพระราชกำหนดของฝ่ายบริหาร 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ม.ค.-ก.พ. 2555
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 10:06:58 ICT โดย law2012 (อ่าน 26 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญแนวความคิดและทฤษฎีในกรณีการให้กรรมการ ป.ป.ช. พ้นจากตำแหน่ง 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : พ.ย.-ธ.ค. 2554
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 10:06:00 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ก.ย.-ต.ค. 2554
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 10:02:31 ICT โดย law2012 (อ่าน 36 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญปัญหาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและองค์กรที่มีอำนาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ก.ค.-ส.ค. 2554
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 09:57:59 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญกระบวนการทางการเมืองตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : พ.ค.-มิ.ย. 2554
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 09:52:38 ICT โดย law2012 (อ่าน 25 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญการยุบสภาผู้แทนราษฎร : ดุลยภาพแห่งอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ   

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : มี.ค.-เม.ย. 2554
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 09:48:01 ICT โดย law2012 (อ่าน 26 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ม.ค.-ก.พ. 2554
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 09:42:23 ICT โดย law2012 (อ่าน 29 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญหลักความเสมอภาคภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : พ.ย.-ธ.ค. 2553
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 09:40:36 ICT โดย law2012 (อ่าน 29 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญปัญหาในทางปฏิบัติของการยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

799 เรื่อง (54 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)